Bezpečnostní výzkum pro 21. století

Úterý, 16. 1. 2018  08:30
Ostrava - Poruba, Aula VŠB-TUO

Bezpečnostní výzkum pro 21. století

Prostředí, které ovlivňuje bezpečnost ČR, prochází dynamickými změnami. Jeho předvídatelnost se vzhledem k rostoucí provázanosti bezpečnostních trendů a faktorů snižuje. Hrozby, jejich zdroje a nositelé mají jak státní, tak stále více i nestátní a nadnárodní charakter a z toho plynoucí asymetrickou povahu. Trendy v globálním prostředí posilují potenciál těchto rostoucích asymetrických hrozeb a zvyšují možnost jejich šíření z relativně vzdálených oblastí místních či regionálních konfliktů a napětí. Charakteristickým rysem současného prostředí je tak skutečnost, že i nestabilita a konflikty daleko za hranicemi Evropy mohou mít přímý dopad na naši bezpečnost. Ve výsledku se pak vnitřní a vnější bezpečnostní hrozby stále více prolínají a rozdíly mezi nimi se stírají. Uvedené charakteristiky mají zásadní dopad na přístup k zajištění obrany a bezpečnosti. Roste význam komplexního přístupu, který kombinuje vojenské a civilní nástroje, včetně diplomatických, právních a ekonomických prostředků k předcházení hrozeb a zmírnění jejich negativních vlivů. Zvyšují se také nároky na připravenost včasně a efektivně reagovat na nenadálé hrozby.Významnou oblastí pro zajištění bezpečnosti ČR je vědecko-technický rozvoj s důrazem na nové technologie s vysokou přidanou hodnotou inovace.

Cílem tohoto semináře je podpora vědy, výzkumu a inovací (VaVaI) v oblasti bezpečnostního výzkumu. Účastníci budou seznámeni jak se současným stavem a výzvami v dané oblasti z pohledu VaVaI, a dále pak s možnostmi spolupráce mezi akademickou sférou, vládou a průmyslem.

Seminář se uskuteční v rámci realizace projektu „Excelence transferu technologií na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava“, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000648, který je spolufinancován Evropskou unií.

Řečníci

Luděk Moravec, MSc (Econ)

Působí jako Science and Technology Attache na Velvyslanectví ČR ve Washingtonu, DC. Vystudoval obor Mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních věd UK a Strategická studia na Aberystwyth University. Absolvoval stáž v Ústavu mezinárodních vztahů a Robinson-Martin Security Studies Program na Pražském institutu bezpečnostních studií (PSSI). Působil např. i na Ministerstvu vnitra ČR.

JUDr. Petr Novák, PhD.

Je ředitelem odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání na Ministerstvu vnitra ČR. Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity, obor právo a právní věda a Univerzity Karlovy, kde získal rigorózní zkoušku v oboru trestní právo. V minulosti působil např. na Vojenském úřadu pro právní zastupování Ministerstva obrany.

Ing. Eva Hillerová

Manažerka Technologického centra, pracuje v oddělení informací pro výzkum. Je národním kontaktem programů SECURITY a byla jmenována expertem příslušných programových výborů. Podílela se na řešení několika projektů rámcových programů, přednáší o financování mezinárodních projektů z evropských programů. Zastupovala ČR v přípravném programu pro bezpečnostní výzkum PASR. Byla členem pracovní skupiny Evropské Komise pro přípravu grantové dohody 7. RP.

doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.

Proděkanka pro vědu a výzkum Fakulty bezpečnostního inženýrství, Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Absolventka Univerzity Palackého v Olomouci. V minulosti působila v Ústavu anorganické chemie AV ČR. V rámci řešení vědeckých projektů se podílí např. na zřízení laboratoře pro zkoumání balistických jevů, na výzkum ochrany hasiče před působením tepla, s důrazem na teplo sdílené radiací a na vývoji dvou typů speciálních náloží pro zefektivnění zásahu jednotek HZS.

Mgr. Bc. Václav Borovička

Specialista na oblast politiky, právní poradce Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zaměřuje se na vývoj české národní strategie kybernetické bezpečnosti a koordinuje aktivity státních institucí v otázkách kybernetické bezpečnosti. Absolvent Aarhaus University, obor právo a Masarykovy univerzity, obor právo a právní věda a bezpečnostní a strategická studia.

doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.

Absolventka VŠCHT, od roku 1996 pracuje na VŠB na pozici akademického pracovníka. Na počátku své kariéry se zabývala analýzou organických látek chromatografickými metodami, od roku 2007 intenzívně studuje sorpční materiály na bázi jílových minerálů a uhlíkatých nanomateriálů. Jednou z významných spoluprácí je spolupráce se Státním ústavem pro jadernou , chemickou a biologickou ochranu, kdy se společně věnují problematice sorpčních materiálů pro ochranu obyvatelstva před bojovými chemickými a biologickými látkami.

doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák

Prezident Bezpečnostně technologického klastru, z. s. V minulosti působil jako děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství a jako specialista požární ochrany v rafinérii Ostramo v Ostravě. Podílí se na řešení výzkumných úkolů, odborných úkolů praxe, které jsou zaměřené na hodnocení požárního rizika velkých podniků, na jejich zabezpečení před požáry a dalšími mimořádnými událostmi.

Ing. Petr Špringl

Předseda dozorčí rady společnosti Flowmon Networks a.s. Je zodpovědný mimo jiné za vývoj a umístění produktů na trhu. Společnost Flowmon Networks a.s. byla v roce 2007 založena jako univerzitní spin-off na základě transferu technologií ze sdružení CESNET. V současné době společnost pomáhá firmám spravovat a zabezpečovat jejich síťovou infrastrukturu prostřednictvím moderní technologie monitorování a analýzy chování počítačových sítí na bázi datových toků (NetFlow/IPFIX).

doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.

Vedoucí Katedry telekomunikační techniky, Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. V rámci své vědecko-výzkumné činnosti se dlouhodobě zabývá oblastmi informačních a komunikačních technologií, bezdrátovými sítěmi, kvalitou řeči, bezpečnosti sítí, internetem věcí.

prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.

Akademický pracovník Katedry informatiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Je garantem pro oblast Cybersecurity (Informační a komunikační bezpečnost) pro magisterské studium VŠB-TUO. Podílel se na úspěšném řešení mnoha projektů. Je zároveň i držitelem mnoha, jak domácích, tak i zahraničních významných ocenění za svou VaV činnost. Je členem MBCS CIPT British Computer Society, Chartered IT Professional; IEEE / Computer Intelligent Systems; Machine Intelligence Research Labs (MIR Labs).

Ing. Viktor Paggio

Působí na Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kde vede projekty zaměřené na ochranu strategických ICT systémů státu. Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. V minulosti byl poslancem Parlamentu České republiky, kde se mimo jiné věnoval i ochraně osobních údajů a kybernetické bezpečnosti.

Ing. Ladislav Straka

Jednatel společnosti Service & Support spol. s r. o., která se věnuje službám a podpoře při správě a rozvoji podnikových ICT infrastruktur svých zákazníků. Podílí se na řešení projektů nejen z oblasti správy a rozvoje podnikové ICT infrastruktury, ale i projektů v oblasti tvorby systémů integrované bezpečnosti.

Program

Úterý, 16. 1. 2018

Registrace
08:30 09:00
Strategické cíle vědy a výzkumu na VŠB-TU Ostrava
09:00 09:10, NA 4
— prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Podpora výzkumu, vývoje a inovací v ČR a USA
09:10 09:35, NA 4
— Luděk Moravec, MSc (Econ)
Bezpečnostní výzkum
09:35 10:00, NA 4
— JUDr. Petr Novák, PhD.
Bezpečnostní výzkum z pohledu H2020
10:00 10:25, NA 4
— Ing. Eva Hillerová
Současný výzkumné aktivity NÚKIB
10:25 10:35, NA 4
— Mgr. Bc. Václav Borovička
Coffee break
10:35 10:50
Bezpečnostní výzkum na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO
10:50 11:00, NA 4
— doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Využití nanomateriálů v ochraně proti bojovým chemickým látkám
11:00 11:10, NA 4
— doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Unconventional Algorithms and Computing in Cyber Security
11:10 11:20, NA 4
— prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
Selected Security Issues in Communication Technologies
11:20 11:30, NA 4
— doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Coffee break
11:30 11:45
Možnosti využití bezpečnostního výzkum v praxi
11:45 11:55, NA 4
— doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
Kybernetická bezpečnost v praxi
11:55 12:05, NA 4
— Ing. Viktor Paggio
Flowmon - z akademického projektu k úspěšnému komerčnímu produktu
12:05 12:20, NA 4
— Ing. Petr Špringl
Analytický software, vývoj a spolupráce české firmy s technologickými giganty
12:20 12:35, NA 4
— Ing. Ladislav Straka
Diskuze, závěr
12:35 13:00, NA 4

Pro účast na akci se registrujte zde

Událost již proběhla.

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Aula VŠB-TUO

17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava - Poruba