Inovace a mezioborová spolupráce v ortotice a protetice

Pondělí, 3. 10. 2016  12:00

Inovace a mezioborová spolupráce v ortotice a protetice

Mezinárodní konference zaměřená na mezioborovou spolupráci, technické a klinické inovace v ortotice, protetice a souvisejících oborech. Akce je určena pro studenty a vyučující VŠ, lékaře a jiné zdravotnické pracovníky (ortotiky, protetiky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty..), odborníky z biomedicíny, biomechaniky a IT. Záštitu nad konferencí převzali: prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor Ostravské univerzity v Ostravě, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., rektor VŠB - TU Ostrava a doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava. Moderátorem akce je doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, člen předsednictva Technologické agentury ČR.

International multidisciplinary conference focused on multidisciplinary solutions, technical and clinical innovations in Prosthetics & Orthotics and in related clinical areas. This event is organized for university students and teachers, doctors and other medical professionals (orthotists, prosthetists, physiotherapist, occupational therapists etc.) and professionals from the fields of biomedicine, biomechanics and IT. The conference is held under the auspices of: prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rector of University of Ostrava, prof. Ing. Ivo Vondrak, rector of VŠB - Technical University of Ostrava and doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, director of University Hospital Ostrava. The conference is moderated by doc. Ing. Vladimir Kebo, member of presidium, Technology Agency of the Czech Republic.

Řečníci / Speakers

Martin Paciorek

Martin Paciorek je primářem Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky Fakultní Nemocnice Ostrava. Specializuje se na rekonstrukční plastickou chirurgii, chirurgii ruky, rekonstrukční mikrochirurgii v oblasti hlavy a krku, používá princip osseointegrace k retenci silikonových obličejových epitéz v anaplastologii. Jeho snahou je zavést pokročilé digitální technologie do plastické chirurgie (virtuální plánování, virtuální modelování, 3D skenování a 3D tisk). Studoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je členem České lékařské společnosti JEP, České společnosti plastické chirurgie a IPRAS (Mezinárodní společnost plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie).

Martin Paciorek is the Head of the Center for Plastic Surgery and Hand Surgery in University Hospital Ostrava. He specializes in reconstructive plastic surgery and hand surgery, reconstructive microsurgery of the head and neck, he works with osseointegration technique for a retention of silicone facial prostheses in Anaplastology. Martin implements advanced digital technologies in plastic surgery (virtual planning, virtual modelling, 3D scanning technology and 3D printing). He studied at Third Faculty of Medicine at Charles University in Prague. Martin is a member of Czech Medical Chamber, Czech Society of Plastic Surgeons, IPRAS (International Confederation of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery) and IAA (International Anaplastology Association).

Hugh Gill

Hugh Gill je Chief Technical Officer (technický ředitel) ve firmě Touch Bionics. Hugh Gill má více než 40 let zkušeností z konstrukce a výroby u high-tech firem. Působil jako projektový manažer ve firmě Polaroid a také jako technický a provozní ředitel ve Wideblue. V této pozici dokázal pomoci významnému počtu rychle rostoucích firem posunout jejich technologie od konceptu až k vývoji, dodavatelskému řetězci a výrobě. Hugh Gill absolvoval Strathclyde University a získal bakalářský titul s vyznamenáním ze strojního inženýrství. Je držitelem 15 patentů. Jeho portfolio zahrnuje stroje pro ražby tunelů, větrné turbíny, vysoce rychlostní optický systém pro bankovní sektor, kamery, tiskárny, obráběcí stroje, testovací stroje pro léčiva a průmyslové čistící zařízení. Hugh Gill vstoupil do firmy Touch Bionics v roce 2007 jako technický a provozní ředitel. Do Síně slávy strojního inženýrství ve Skotsku byl uveden v říjnu 2013 a stal se čestným členem IESIS (Skotská inženýrská asociace).

Hugh Gill is the Chief Technical Officer in Touch Bionics. He has over 40 years’ experience in high technology companies in Product Design and Manufacturing. Hugh has been a Program Manager for Polaroid and Technical and Operations Director for Wideblue. In this role he supported a significant number of high growth companies taking their technology from concept into development, supply chain and manufacturing. Hugh graduated at Strathclyde University with a BSc with Honors in Mechanical Engineering and also has 15 patents. Hugh's product portfolio has been Tunnelling Machines, Wind Turbines, High Speed Imaging banking systems, Cameras, Printers, Machine Tools, Human Tissue Drug testing machines and Industrial Cleaning Machines. Hugh joined Touch Bionics in 2007 as Director of Technology and Operations. Hugh was inducted into the Scottish Engineering Hall of Fame in Oct 2013 and became an Honorary Fellow of IESIS.

Magnús Oddsson

Magnús Oddsson je R&D Prosthetics Director (ředitel výzkumu a vývoje protéz) ve firmě Össur. Pracuje zde od roku 2003 na různých pozicích – Director of Engineering (Shanghai, Čína), New technology Officer a R&D Prosthetics Director (Reykjavik, Iceland). Vede motivovaný tým zkušených výzkumně-vývojových pracovníků, kteří se věnují konstrukci a zhotovení zdravotnických prostředků ke zlepšení mobility. Magnús Oddsson je držitelem několika patentů. Na vysokých školách a konferencích přednáší o bionické technologii, umělé inteligenci, vývojových metodách modulárního softwaru a o projektovém managementu.

Magnús Oddsson is the Director of R&D Prosthetics at Össur. Magnús has been working at Össur since 2003 at different positions – Director of Engineering (Shanghai, China), New technology Officer and Director of R&D Prosthetics (Reykjavik, Iceland). He is leading a motivated team of experienced R&D professionals in designing and building medical devices that improve people's mobility. Magnus is a holder of several patents. He has done various lectures on Bionic technology, Artificial Intelligence, modular software development methods and project management at universities and international conferences.

Lisan Scheepers

Lisan Scheepers je klinický protetický specialista v Össur Academy a registrovaný fyzioterapeut. Získala bakalářský titul z fyzioterapie na School for Physical Therapy, Heerlen, Nizozemí. Lisan Scheepers zodpovídá za interní školení zaměstnanců firmy Össur a externí školení zákazníků firmy Össur (protetici, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, lékaři, zdravotní sestry, studenti, pracovníci pojišťoven). Spolupracuje také s týmem technické podpory a klinickým oddělením firmy. Lisan Scheepers je specialista v oblasti amputací a protetiky – zejména protetické fyzioterapie, analýzy chůze a nácviku chůze s protézou. Je členem společnosti ISPO (Mezinárodní společnost pro ortotiku a protetiku).

Lisan Scheepers is the Clinical Prosthetic Specialist of Össur Academy and Registered Physiotherapist. She has got the bachelor degree in physiotherapy at the School for Physical Therapy, Heerlen, the Netherlands. Lisan is responsible for internal training of Össur employees and external training of Össur customers (CPO’s, PT’s, OT’s, Doctors, nurses, students and health insurance). She supports Technical Service and Medical Office at the company too. Lisan is a specialist in amputation and prosthetics – especially in prosthetic physiotherapy, gait analysis and amputee gait training. She is a member of the ISPO (International Society of Prosthetics & Orthotics).

Miroslav Janura

Miroslav Janura pracuje jako vedoucí Katedry přírodních věd v kinantropologii Fakulty tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci, působí také na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Přednáší v předmětech Biomechanika, Aplikovaná biomechanika a Metodologie vědy. Jeho výzkumná činnost je zaměřena na hodnocení posturální stability a na možnost ovlivnění faktorů zvyšujících riziko pádů. Zabývá se také analýzou chůze u různých skupin populace (transtibiální a transfemorální amputace, osteoporóza, hallux valgus apod.). V této oblasti řeší vliv pohybové aktivity na změnu stereotypu chůze, sledování změn v poloze a zatížení sousedních segmentů na dolních končetinách a určení vlivu vybraných faktorů (biomechanické faktory, strukturální anomálie, systémová onemocnění, dědičné predispozice, nošení nevhodné obuvi apod.) na zatížení nohy. Miroslav Janura je předsedou České národní společnosti Mezinárodní společnosti pro ortotiku a protetiku. Je členem expertního panelu pro společenské vědy při Úřadu vlády České republiky.

Miroslav Janura is the head of the Department of Natural Sciences in Kinanthropology, Faculty of Physical Culture, Palacký University Olomouc, Olomouc, Czech Republic. He works also at the Medical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic. His research activities are focused on evaluation of postural stability and assessment of factors increasing the risk of falling. His research activities also include gait analysis in different population groups (transtibial and transfemoral amputation, osteoporosis, hallux valgus etc.) where he assesses the effect of physical activity on changes of the walking pattern, changes in the position and loading of adjacent segments of the lower extremities, and the influence of selected factors (biomechanical factors, structural anomalies, systemic disease, hereditary predispositions, inappropriate footwear, etc.) on the loading of the foot. Miroslav Janura is the chair of the Czech National Member Society of the International Society for Prosthetics and Orthotics. He is a member of the expert panel for the social sciences at the Office of the Government of the Czech Republic.

Martin Černý

Martin Černý je odborným asistentem se specializací na biomedicínské inženýrství a telemedicínu. Působí na katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a informatiky, Vysoká školy báňské — Technická univerzity Ostrava. Zabývá se zejména vývojem diagnostických zařízení a zpracování bio-signálů. Ve své činnosti spolupracuje s akademickými, klinickými i průmyslovými partnery. Martin Černý studoval na Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, kde získal i PhD titul. Je členem IEEE EMBS a České společnosti pro zdravotnickou techniku.

Martin Cerny an assistant professor and a researcher in the field of Biomedical Engineering and Telemedicine. He is working at department of Cybernetics and Biomedical Engineering at Faculty of Electrical Engineering and Computer Science at VŠB - Technical University of Ostrava. He specializes in medical diagnostic devices development and bio-signal processing. In his research Martin Cerny cooperates with academic, clinical and industrial partners. He graduated at VŠB - Technical University of Ostrava, where he has got PhD degree as well. He is a member of IEEE EMBS (Institute of Electrical and Electronics Engineers in Medicine and Biology Society) and Czech Society of Medical Devices.

Lee Dockstader

Lee Dockstadter je ředitelem Vertical Market Development v novém odvětví firmy HP - 3D tisku. Zaměřuje se na rozšíření aditivní výroby a jejich výhod napříč rozličnými odvětvími jako je letectví, automobilový průmysl, medicína, dentální aplikace, přírodní vědy, spotřební průmysl. Důraz klade zejména na rozšíření využití technologie 3D tisku Multi Jet Fusion od firmy HP. Než nastoupil do HP pracoval Lee Dockstadter 18 let u firmy 3D Systems, kde zastával několik funkcí včetně víceprezidenta pro Business Development, víceprezidenta a generálního manažera Stereolithography Products Business Unit a také víceprezidenta a generálního manažera Asijsko-pacifického regionu. Před působením u 3D Systems Lee Dockstadter pracoval 3 roky jako obchodní ředitel u 3D/EYE Inc, přední 3D softwarové firmy. 11 let obsazoval řadu obchodních a marketingových pozic u firmy Hewlett-Packard. Během této doby strávil 3 roky jako programový manažer pro asijskou divizi CAD pro strojní inženýrství
v Hong Kongu. Lee Dockstadter absolvoval vojenskou akademii West Point a obdržel bakalářský titul strojního inženýrství na Kalifornské Univerzitě.

Lee Dockstader is the Director of Vertical Market Development of HP’s new 3D printing business. He is engaging the global product development process to grow additive manufacturing across verticals including Aerospace, Automotive, Medical, Dental, Life Sciences, Consumer and Retail. Emphasis is on developing production applications for HP's Multi Jet Fusion 3D printing technology. Before HP, Lee held several positions during his 18-year career at 3D Systems including VP of Business Development, VP and General Manager of the Stereolithography Products Business Unit and VP and GM of the Asia Pacific region. Before 3D Systems, Lee worked for three years at 3D/EYE Inc, a leading-edge 3D software company as sales and distribution manager. For 11 years he held a variety of sales and marketing positions at Hewlett-Packard. During this period, Lee spent three years as program manager for HP's Asia mechanical engineering CAD business, based in Hong Kong. Lee attended the West Point Military Academy and received a Bachelor of Science degree in Engineering from UCLA.

Jiří Rosický

Jiří Rosický je ředitelem Invent Medical Group. Ve firmě se zaměřuje na technologii Direct Digital Manufacturing (3D skenování, počítačové modelování a 3D tisk), integrované systémy pro online diagnostiku a mezioborovou spolupráci s akademickými, klinickými a průmyslovými partnery. Cílem firmy Invent Medical Group je inovace produktů, procesů a business modelu v ortotice a protetice. Jiří Rosický je absolventem Strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně, kde působil později jako výzkumný a vývojový pracovník a přednášející. Řídí firmy ING corporation a Ortopedická protetika Frýdek-Místek a několik let působil jako externí pedagog na Ostravské univerzitě. Je členem ISPO (Mezinárodní společnosti pro ortotiku a protetiku) a IAA (Mezinárodní anaplastologické společnosti).

Jiri Rosicky is the CEO of Invent Medical Group. His focus is on Direct Digital Manufacturing (3D scanning, computational modelling, 3D printing), integrated systems for online diagnostics and multidisciplinary cooperation with universities, clinical and industrial partners. The aim of the Invent Medical Group is the product innovation, process innovation and business model innovation in prosthetics & orthotics. Jiri Rosicky has graduated at the Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology. He was active there as a researcher and a lecturer later on. Jiri is CEO of ING corporation and Ortopedická protetika Frýdek-Místek. He was an external lecturer at the University of Ostrava for couple of years. Jiri is member of ISPO (International Society of Prosthetics & Orthotics) and IAA (International Anaplastology Association).

Program / Agenda

Pondělí, 3. 10. 2016

Výstava / Exhibition
12:00 17:30
— Vystavovatelé/Exhibitors: Touch Bionics, Össur, Invent Medical Group, HP 3D Printing
Registrace / Registration
12:30 13:00
Zahájení konference / Conference Opening
13:00 13:15
Možnosti replantační a rekonstrukční chirurgie / Replantation and Reconstructive Surgery
13:15 13:40

Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta - Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, Česká republika
University Hospital & Faculty of Medicine, University of Ostrava, Czech Republic

— Martin Paciorek
Pokroky v bionické technologii horní končetiny / Advancements in Upper Limb Bionic Prostheses
13:40 14:05

Touch Bionics, Livingston, Skotsko, UK
Touch Bionics, Livingston, Scotland, UK

— Hugh Gill
Management inovací v protetice / Innovation Management in Prosthetics
14:05 14:30

Össur, Reykjavík, Island
Össur, Reykjavík, Iceland

— Magnús Oddsson
Bionická technologie dolní končetiny a fyzioterapie / Lower Limb Bionic Prostheses & Physiotherapy
14:30 14:55

Össur Academy Europe, Eindhoven, Nizozemí
Össur Academy Europe, Eindhoven, Netherland

— Lisan Scheepers
Přestávka s občerstvením / Coffee Break
14:55 15:15
Vliv amputace na dolní končetině na biomechaniku chůze / Influence of Lower Limb Amputation on Gait Biomechanics
15:15 15:40

Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, Česká republika
Faculty of Physical Culture, Palacky University Olomouc, Czech Republic
Faculty of Medicine, University of Ostrava, Czech Republic

— Miroslav Janura
Aplikace telemedicíny pro objektivizaci rehabilitační léčby / Telemedicine for Objective Measurement in Rehabilitation Process
15:40 16:05

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská - Technický univerzita Ostrava, Ostrava, Česká republika
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic

— Martin Černý
3D tisk a aplikace v medicíně / 3D Printing and Medical Applications
16:05 16:30

HP 3D Printing, Charlotte, USA
HP 3D Printing, Charlotte, USA

— Lee Dockstader
Direct Digital Manufacturing v protetice a ortotice / Direct Digital Manufacturing in Prosthetics & Orthotics
16:30 16:55

Invent Medical Group, Ostrava, Česká republika
Invent Medical Group, Ostrava, Czech Republic

— Jiří Rosický
Závěr konference / Conclusion
16:55 17:10

Vstupenky / Tickets

Vstup na mezinárodní konferenci "Inovace a mezioborová spolupráce v ortotice a protetice"

Událost již proběhla.

Organizátoři

Kontakty/ Contacts

Místo konání:

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. - budova Viva

Technologická 376/5
708 00 Ostrava

Pořadatel