Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy

Obnovme společně činnost České sekce INSEA!

Úterý, 1. - 2. 12. 2015  09:30

Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Česká sekce INSEA si Vás dovolují pozvat na konferenci 

Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy – reflexe kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání.

Konference se uskuteční pod záštitou doc. Ing. Čestmíra Serafína, Dr. Ing-Paed IGIP, děkana Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a za účasti Marjana Prevodnika, dlouholetého předsedy Evropské regionální rady InSEA.

Informace pro účastníky

Konference je pořádána s cílem obnovit činnost České sekce INSEA a diskutovat aktuální problémy oboru, k nimž bezesporu náleží reflexe kurikula výtvarné výchovy pro všeobecné vzdělávání v prizmatu desetiletí, jež uplynulo od započetí procesu jeho zavádění, problematika standardů a oborových kompetencí, stejně jako stav výzkumu, odborného diskurzu a praxe výtvarné výchovy v rámci formálního i neformálního vzdělávání. Během konference bude diskutována potřebnost a role České sekce INSEA, cesty k obnovení její činnosti a vize jejího fungování do budoucna. V souvislosti s konáním konference bude zahájen nábor nové členské základny a uskuteční se volba výboru organizace. K účasti zveme jak odborníky, tak učitele z praxe a studenty, vítáme příspěvky teoretického, přehledového, empirického, metodologického i metodického charakteru. Délka příspěvku max. 15 minut, pokyny k písemné formě budou aktivním účastníkům zaslány. Pro přednášející bude k dispozici dataprojektor a počítač.

Konferenční jednání bude na základě přihlášek členěno do těchto sekcí:
  • Sekce A Vzdělávací obsah výtvarné výchovy – teoretická reflexe vzdělávacího obsahu výtvarné výchovy, problém kurikula ve výtvarné výchově, jeho pojetí, modelů a forem;
  • Sekce B Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy – cíle, obsahy a vize oboru, výtvarná edukace prizmatem pedagogického výzkumu;
  • Posterová sekce – prezentace výzkumných šetření formou posteru. 

Pozn.:

Poster je grafická prezentace výsledků vědecké práce v podobě plakátu velikosti A2–A1. Představuje design výzkumného šetření, formulaci výzkumného problému, zvolené metodologické postupy, výzkumné otázky, příp. dosažené výsledky. Kromě textového obsahu se poster vyznačuje grafickým řešením, využitím obrázků, grafů a ilustračních materiálů, které doplňují sdělení autora. Do této sekce zveme zvláště studenty doktorských studijních programů a ostatní výzkumníky. Během konference proběhne hodnocení posterů odbornou komisí a bude udělena cena autorovi nejlepšího posteru.

Z konferenčních příspěvků tematicky zaměřených na reflexi kurikula výtvarné výchovy pro všeobecné vzdělávání, jež úspěšně projdou recenzním řízením, vznikne odborná publikace, která bude po vydání distribuována všem účastníkům konference. 

Upozorňujeme všechny příznivce výtvarné výchovy, že Česká sekce INSEA obnovuje touto konferencí svoji činnost a zahajuje přijímání nových členů. Součástí konferenčního programu bude volba nového výboru. Zveme všechny zájemce o členství v INSEA, aby se zapojili do dění v této organizaci a aby si na adrese insea@post.cz vyžádali přihlášku ke členství.

Platba konferenčního poplatku

Platbu konferenčního poplatku proveďte převodem na účet Univerzity Palackého v Olomouci, účet 19-1096330227/0100, variabilní symbol 99415131. Při platbě uvádějte variabilní symbol, bez jeho uvedení nebude možné Vaši platbu identifikovat!

Přihlášky

Přihlásit se na konferenci je možné výhradně na této adrese: http://www.conbri.com/event/konference-ceske-sekce-insea. 

Důležité termíny

Přihlašování k aktivní účasti (s příspěvkem) bylo ukončeno 10. 11. 2015, přijímání přihlášek k pasivní účasti není omezeno.

Příspěvky, jež úspěšně projdou recenzním řízením, budou publikovány v odborné knize zaměřené na reflexi kurikula výtvarné výchovy pro všeobecné vzdělávání. Příspěvky s jiným tematickým zaměřením budou postoupeny do recenzního řízení časopisu Kultura, umění a výchova (www.kuv.upol.cz). Texty pro publikování je třeba odevzdat do 15. 1. 2016 na adresu insea@post.cz.

Účastnický poplatek činí pro stávající a nové členy INSEA 500 Kč, pro nečleny 700 Kč a pro studenty 300 Kč. Poplatek je třeba uhradit do 15. listopadu, údaje k platbě budou účastníkům automaticky zaslány po registraci na těchto stránkách. Z poplatků bude hrazena organizace konference, materiály pro účastníky, drobné občerstvení a vydání publikace. Účastníci obdrží publikace z produkce pořadatelské katedry. Ubytování a stravu si účastníci hradí sami. 


Podrobnější organizační pokyny spolu s programem budou účastníkům rozeslány po ukončení příjmu přihlášek k aktivní účasti.

Program bude pravidelně aktualizován na stránkách konference.

Řečníci

Marjan Prevodnik

Marjan Prevodnik byl donedávna předsedou Evropské regionální rady InSEA (Chair of European Regional Council InSEA). Působí jako poradce ve slovinském Národním vzdělávacím institutu v Ljubljaně, věnuje se však také vlastní tvorbě (je malířem a grafikem) a otázkám uměleckého vzdělávání. Je autorem mnoha odborných článků a aktivním účastníkem dění v INSEA – ve světovém i evropském měřítku.

Olga Badalíková

Doc. PhDr. Olga Badalíková, Ph.D., historička výtvarného umění; přednáší dějiny umění, věnuje se současnému prostorovému umění, ale i historickému kontextu vzniku uměleckých sbírek a problematice proměn uměleckého řemesla. Publikuje v předních odborných časopisech, je autorkou znaleckých expertíz.

Kateřina Dytrtová

Doc. Kateřina Dytrtová, Ph.D., odborně se zaměřuje na interpretaci a teorii umění, zabývá se otázkami zprostředkování umění, tvorby významu ve vizuální oblasti a zakotvení problematiky edukace v teoriích vizuálních oborů. Je autorkou řady publikací.

Petr Exler

Mgr. Petr Exler, Ph.D., didaktik a zkušený pedagog, organizátor výtvarných projektů pro děti a mládež, autor artefiletických vzdělávacích programů a metodických publikací; specializuje se na výtvarnou výchovu ve všeobecném vzdělávání a na arteterapii.

Vladimír Havlík

Doc. Vladimír Havlík je autorem happeningů, land artových a body artových realizací, performer, tvůrce vizuální poezie (včetně objektů), autorských knih, instalací, malíř a kreslíř. Je též činný literárně. Za svou uměleckou činnost získal řadu ocenění.

Markéta Pastorová

PaedDr. Markéta Pastorová, pracovnice Národního ústavu pro vzdělávání; dlouhodobě se zabývá tvorbou kurikulárních dokumentů, garantuje vzdělávací oblast umění a kultura a průřezová témata, je autorkou metodických a odborných statí.

Petra Šobáňová

Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., zabývá se didaktikou výtvarné výchovy a muzejní pedagogikou, je autorkou řady publikací a projektů, založila časopis Kultura, umění a výchova a je jeho vedoucí redaktorkou. Realizovala výzkum zaměřený na implementaci kurikula do praxe.

Věra Uhl Skřivanová

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D., je oborová didaktička se zaměřením na srovnávací didaktiku výtvarné výchovy a kurikulární studia. Je autorkou řady odborných prací, účastní se tvorby společného referenčního rámce vizuální gramotnosti v Evropě.

Jaroslav Vančát

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D., se zabývá sémiotikou výtvarného umění a obrazových médií a výtvarnou pedagogikou. Odborně sleduje změny ve vnímání výtvarného umění a analyzuje vliv technologií na tento proces; věnuje se také vlastní umělecké tvorbě. Je spoluautorem vzdělávacího obsahu výtvarné výchovy v RVP ZV.

Program

Úterý, 1. 12. 2015

Prezence účastníků
09:30 10:00, chodba, 1. patro
Zahájení konference
10:00 10:30, lectorium, 1. patro
Jednání v plénu
10:30 11:00, lectorium, 1. patro
— Marjan Prevodnik
Jednání v plénu
11:00 11:20, lectorium, 1. patro
— Olga Badalíková
Jednání v plénu
11:20 11:40, lectorium, 1. patro
— Jaroslav Vančát
Jednání v plénu
11:40 12:00, lectorium, 1. patro
— Markéta Pastorová
Oběd
12:00 13:30, (individuálně)
Jednání v sekcích
13:30 15:30, lectorium, 1. patro
— P. Šobáňová, E. Směšná, V. Uhl Skřivanová, K. Štěpánková, P. Venclíková, L. Tikalová
Jednání v sekcích
13:30 15:30, ateliér kresby, 1. patro
— K. Dytrtová, K. Zářecká, P. Filipová, M. Adámková Turzová, M. Slivková, D. Sztablová
Přestávka na kávu
15:30 16:00, prostor před ateliérem kresby, 1. patro
Plenární zasedání České sekce INSEA
16:00 17:30, lectorium, 1. patro
Večeře
17:30 19:30, (individuálně)
Společenský večer se zahájením výstavy Dany Tomečkové: Okruhy (Situácie v kruhu), přípitkem a vystoupením studentské skupiny Chilly Weather
19:30 21:30, Galerie Plusmínus, ateliér kovu a šperku v suterénu budovy a atrium v přízemí budovy

Středa, 2. 12. 2015

Posterová sekce za účasti autorů
09:00 09:20, chodba, 1. patro

Dagmar Kotlíková, Zuzana Svatošová, Alena Vavrdová, Dominika Provázková Stolinská, Petra Šobáňová, Jana Jiroutová, Eva Směšná, Jolana Lažová

— autoři posterů
Jednání v sekcích
09:20 11:00, lectorium, 1. patro
— V. Havlík, H. Pejčochová, J. Kratochvílová, A. Ronovská, E. Štefanová, I. Kubová
Jednání v sekcích
09:20 11:00, ateliér kresby, 1. patro
— P. Exler, R. Bartůňková, T. Blažek, T. Šteiglová, K. Militká
Přestávka na kávu
11:00 11:10, prostor před ateliérem kresby, 1. patro
Workshop Marjana Prevodnika
11:00 12:30, ateliér kresby, 1. patro
— Marjan Prevodnik
Oběd
12:30 13:30, (individuálně)
Prohlídka ateliérů katedry výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci
13:30 14:00, sraz u prezence, chodba 1. patro

pro zájemce; prohlídka je možná již během workshopu (pro ty, kteří se jej neúčastní; sraz v 11 hod) a dále po jeho skončení; ukončení konference

Konferenční poplatek (pro členy INSEA)

Událost již proběhla.

Konferenční poplatek (pro studenty)

Událost již proběhla.

Konferenční poplatek (pro ostatní)

Událost již proběhla.

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Umělecké centrum UPOL (bývalý jezuitský konvikt)

Univerzitní 3-5
77100 Olomouc

Pořadatel