Životní prostředí a městské oblasti

Mezinárodní konference statutárního města Ostrava

Úterý, 13. 6. 2017  13:00

Životní prostředí a městské oblasti

Mezinárodní konference "Životní prostředí a městské oblasti"

Téměř 3/4  evropské populace žije v městských oblastech, proto jsou města středobodem dnešních environmentálních a společenských výzev a řešení. Jak můžeme zajistit zdravé životní prostředí ve městech?  To je otázka, kterou si klademe každý den. 

Protože městské oblasti rostou rychleji, musíme uvažovat o městském plánování řídícím se hlediskem zdravého prostředí. Města mohou hrát významnou úlohu v oblasti veřejného zdraví a životní prostředí je jednou z priorit Strategického plánu města Ostravy, proto statutární město Ostrava pořádá tuto odbornou konferenci.

Ostrava plánuje svou budoucnost v rámci trvale udržitelného rozvoje a realizuje řadu aktivit a projektů, které budou mít pozitivní dopad na zdraví obyvatel v celé ostravské aglomeraci a současně město lépe připraví na dopady klimatických změn.

Na tomto setkání se v příspěvcích zahraničních účastníků zaměříme na téma udržitelná mobilita, kvalita ovzduší, adaptace na změnu klimatu, hospodaření se zdroji, inteligentní města a evropská zelená města. Prezentace by měly představit konkrétní způsoby, zkušenosti a dobré příklady, jak realizovat zdravé městské prostředí. 

Konference „Životní prostředí a městské oblasti“ se uskuteční při příležitosti konání 6. ministerské konference Světové zdravotnické organizace s podtitulem „Životní prostředí a zdraví“, která proběhne ve dnech 13. až 15. června 2017 v Ostravě.

6. Ministerská konference Světové zdravotnické organizace s podtitulem „Životní prostředí a zdraví“

Tato akce globálního významu se uskuteční ve dnech 13. až 15. června v multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Na konferenci přijede zhruba 600 účastníků z 53 zemí, představitelé mezinárodních a nevládních organizací a zástupci médií. Mezi hosty bude až 40 ministrů zdravotnictví a životního prostředí, náměstků ministrů a státních tajemníků členských zemí Evropského regionu WHO.

V předchozích letech se konference konala pouze jedenkrát v zemi východní a střední Evropy, a to v Budapešti v roce 2004. Ostrava je historicky třetím nehlavním městem, které konferenci bude hostit, po Frankfurtu v roce 1989 a Parmě v roce 2010.

Řečníci

Tomáš Macura

Statutární město Ostrava/Česká republika

Simona Berden

Město Lujbljana/Slovinsko

Matic Sopotnic

Město Lujbljana/Slovinsko

Zbigniew Michniowski

Město Bielsko-Biala/Polsko

Chris Roorda

The Dutch Research Institute For Transitions, Rotterdam/Nizozemí

Petr Suška

Urban Governance Innovation, Fraunhofer IAO, Stuttgart/Německo

Daniel Konczyna

Moderátor, BeePartner a.s./Ostrava/Česká republika

Program

Úterý, 13. 6. 2017

Registrace hostů
12:40 13:00, foyer - sál zastupitelstva č. 306

Prezence

Úvodní slovo Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora
13:00 13:05, 306 - sál zastupitelstva
Projekty města Bielsko-Biała na ochranu klimatu
13:05 13:25, 306 - sál zastupitelstva

Hlavní projekty realizované městem Bielsko-Biała na ochranu klimatu, včetně boje proti změně klimatu. Zbigniew Michniowski bude mluvit o komunálním hospodaření s energiemi, spolupráci s evropským sdružením „Energy Cities“ (na projektech se zapojením občanů jako např. ENGAGE, EURONET50/50, “Bielsko-Biała chrání klima“ a další), Evropské ceně pro veřejný sektor (EPSA) 2013 a účasti zástupců města na mezinárodních, národních a oblastních konferencích a seminářích (jako posluchači a přednášející).

— Zbigniew Michniowski
Řešení změny klimatu na městské úrovni: perspektiva transformací
13:25 13:45, 306 - sál zastupitelstva

Města nabízí účinný prostor pro rozhodné zásahy na místní úrovni v oblasti řešení změny klimatu, zejména pokud jde o politická a společenská opatření. Pracovníci magistrátu jsou však konfrontováni s omezeními politických nástrojů, které mají k dispozici, a které se ukazují jako nedostatečné pro vypořádání se se složitostí objevujících se výzev. Řada hráčů v různých sférách a s různým dosahem se zároveň běžně zabývá věcmi, které mohou přispět k udržitelné budoucnosti jejich města se zajištěním odolnosti vůči změnám klimatu. Otázkou je, jak tyto dvě strany spojit; jak se oprostit od starých způsobů správy a řízení a začít využívat tyto možnosti.

Ve snaze pomoci pracovníkům magistrátu potýkajícím se s těmito problémy výzkumný ústav DRIFT na Erasmově univerzitě v Rotterdamu vyvinul metodu managementu přechodu, jejímž uplatňováním magistráty vytvářejí příležitosti využívat transformační potenciál občanů, podniků, institucí a dalších organizací. Zapojeným agentům změny je poskytnut prostor a příležitost uvažovat a pracovat mimo obvyklý rámec a jsou stimulováni k aktivnímu naplňování ambicí udržitelného města.

Chris Roorda (hlavní poradce DRIFTu) ve své prezentaci popisuje perspektivu transformací a umožňuje lépe pochopit dynamiku změny a udělat si lepší představu o tom, jak ovlivňovat a urychlovat změnu v městském kontextu. Bude to ilustrovat inovativními příklady z oblasti hospodaření s energiemi, mobility a přizpůsobování změně klimatu ve městech na celém světě.

— Chris Roorda
Města budoucnosti – Smart Districts
13:45 14:05, 306 - sál zastupitelstva

Fraunhoferův Institut již desítky let prosazuje inovace jako největší výzkumný ústav v Evropě. Je také jedním z klíčových hráčů na poli iniciativ Smart Cities (neboli Chytrá města). Městské čtvrti vzhledem ke svému rozsahu poskytují velmi vhodný prostor pro zavádění nových koncepcí a záměrů orientovaných na hmatatelný rozvoj města, do něhož jsou zapojeni jeho obyvatelé. Fraunhoferův institut se proto angažuje v mnoha zajímavých projektech rozvoje městských čtvrtí. Některé z nich (Strijp-S, ZVE a Innovation Corridor) přestaví Petr Suška v této prezentaci.

— Petr Suška
Panelová diskuse
14:05 14:35, 306 - sál zastupitelstva
— Daniel Konczyna, řečníci
Přestávka na kávu
14:35 15:05, foyer - sál zastupitelstva č. 306
Představení dalšího bloku témat a řečníků
15:05 15:10, 306 - sál zastupitelstva
— Daniel Konczyna
Ostrava "Zdravé město"
15:10 15:30, 306 - sál zastupitelstva

Ostrava plánuje svou budoucnost v rámci trvale udržitelného rozvoje a realizuje řadu aktivit a projektů, které budou mít pozitivní dopad na zdraví obyvatel v celé ostravské aglomeraci a současně město lépe připraví na dopady klimatických změn.

Prioritami města jsou revitalizace veřejných prostranství a brownfields, moderní městská doprava a dostupnost, kvalita a hospodaření s vodou.

Ostrava vyhlašuje svou kandidaturu v soutěži European Green Capital 2020. Chce se porovnat s dalšími úspěšnými evropskými městy a současně ukázat své odhodlání zlepšovat kvalitu životního prostředí.

— Tomáš Macura
Lublaň - Evropské zelené město 2016
15:30 15:50, 306 - sál zastupitelstva

Lublaň získala v roce 2014 prestižní titul „Evropské zelené město 2016“. Udílení tohoto ocenění je iniciativa Evropské komise. Tento titul je udělován městu, které dosáhlo nejvyšších environmentálních standardů a snaží se naplňovat ambiciózní cíle v rámci dalšího zlepšování ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Město Lublaň provedlo významnou transformaci v oblasti udržitelného rozvoje, které bylo dosaženo v různých sférách, jakými jsou například vytváření pěších zón v centru města, hospodaření s odpadem, přeměna brownfieldů a ochrana a zachovávání zelené identity města. Město Lublaň nadále půjde svou „zelenou cestou“, aby tak zvyšovalo kvalitu života svých obyvatel a života příštích generací v tomto městě.

— Simona Berden
„Lublaň – od zelené vize k mezinárodnímu uznání“ úspěchy v oblasti udržitelné mobility v Evropském zeleném městě 2016
15:50 16:10, 306 - sál zastupitelstva

Prezentace se zabývá úspěchy dosaženými Lublaní v oblasti udržitelné mobility od roku 2007. Matic Sopotnic představí všechny velké projekty města Lublaně, uvede situaci před transformací a vysvětlí jak všeho dosáhli. Lublaň provedla obrovskou změnu na poli mobility a ta byla jedním z hlavních důvodů, proč město získalo titul Evropské zelené město 2016.

— Matic Sopotnic
Panelová diskuse
16:10 16:40, 306 - sál zastupitelstva
— Daniel Konczyna, řečníci
Závěrečné slovo/Rozloučení
16:40 16:45, 306 - sál zastupitelstva
— Daniel Konczyna

Pro účast se registrujte zde

Událost již proběhla.

Kontakt

Místo konání:

Nová radnice

Prokešovo náměstí 1803
702 00 Ostrava

Pořadatel