Kritéria kvality ve výtvarné výchově

Celostátní konference věnovaná otázkám kvality ve výtvarné edukaci.

Čtvrtek, 21. - 22. 9. 2017  09:00

Kritéria kvality ve výtvarné výchově

Místo konání: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Dukelská 9, České Budějovice

Termín konání: 21. – 22. 9. 2017


Česká sekce INSEA a katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si Vás dovolují pozvat na konferenci s názvem Kritéria kvality ve výtvarné výchově.

Konference se uskuteční u příležitosti 50. výročí založení Československého komitétu INSEA a jejím tématem je kvalita výtvarné edukace. Záštitu nad konferencí laskavě převzala Česká komise pro UNESCO a děkan PF JU Mgr. Michal Vančura, Ph.D.


Tematické zaměření

Dnes je zcela běžné uvažovat o kvalitě potravin, výrobků a služeb, o kvalitě ovzduší či kvalitě ekonomiky, existuje quality management (řízení kvality) a v mnoha oborech se ustálily respektované kvalitativní standardy. Přestože ani v oblasti vzdělávání není diskuse o kvalitě žádnou novinkou (téma se diskutuje na konferencích, byly publikovány mnohé odborné studie a v návaznosti na rámcové vzdělávací programy vznikly standardy stanovující minimální cílové požadavky na vzdělávání, jakási minima kvality), v rámci výtvarné výchovy toto důležité téma nebylo dosud šířeji diskutováno. Výtvarná výchova nemůže nadále stát mimo tuto diskusi – ať již uvažování o kvalitě vztahujeme k oborovému diskurzu, k aktérům výtvarné edukace nebo k výtvarné výchově na různých stupních vzdělávacího systému a ke kurikulárnímu rámci jako činiteli ustavujícímu kritéria kvality.

Konference si klade za cíl otevřít diskusi o kvalitě ve výtvarné výchově a o jejích kritériích a zároveň připomíná 50. výročí založení Československého komitétu INSEA. Nabízí tak připomínku toho, že náš obor během své bohaté historie prošel různými proměnami vnímání toho, co je ve výtvarné edukaci kvalitou a oč je třeba usilovat. Diskusi na zvolené téma považujeme za důležitou v každé době a každá doba tuto otázku po svém řeší – mimo jiné proto, že teprve rámcová shoda výtvarně-pedagogické komunity na kvalitativních kritériích výtvarné edukace může zakládat zvyšování kvality v praxi a další rozvoj našeho oboru. V rámci něj obvykle sdílíme názor, že kvalita didaktického diskurzu je – oproti jiným oborům – poměrně vysoká, zatímco praxe vykazuje kvalitativní výkyvy. Nepochybně přitom existují v teorii i praxi četná pojetí kvality, ať již implicitní, anebo explicitní, vyjádřená a sdílená např. v rámci různých výtvarných přehlídek nebo komisí.

Situaci v našem oboru komplikuje nesnadná měřitelnost kvality – nelze ji totiž ztotožnit ani s testovatelnou znalostí, ani s nekontextuálně posuzovanými výsledky výtvarné činnosti žáků. Přestože jde o složitý problém, k diskusi se nabízí otázka, jaké kvality mají vykazovat vlivní aktéři výtvarné výchovy (tedy učitelé, metodici, uchazeči o studium učitelství, vzdělavatelé učitelů) a jaká jsou vlastně kritéria kvality výtvarné edukace, resp. výtvarných úloh. Jaké parametry má mít vyučovací jednotka výtvarné výchovy, aby mohla být považována za kvalitní? Co považujeme za kvalitní výstup výtvarné edukace? Od jakých referenčních rámců se má kvalita vlastně odvozovat? Je kurikulum dostatečně funkčním rámcem kritérií kvality? Mají být kvalitativní kritéria v našem oboru explicitně formulována, nebo mají zůstat na rovině učitelova vlastního pojetí kvality?

Věříme, že plánovaná konference přinese na tyto a další související otázky zajímavé odpovědi. Vítáme proto příspěvky všech zájemců z řad učitelů, studentů a odborníků.

Konferenční jednání bude členěno do těchto sekcí:


Sekce A - Kvalita výtvarně pedagogické praxe

(kvalita edukace z hlediska cílů a obsahu výtvarných úloh a projektů, kvalita metod a forem výtvarné edukace, kvalita materiálních podmínek a didaktických prostředků, formulace sdílených kritérií kvality úloh předkládaných žákům, kvalita pedagogické komunikace ve výtvarné výchově, kvalita výsledků a efektů edukace);

Detailní program najdete níže v odkazu ŘEČNÍCI - SEKCE A.

Sekce B - Kvalita učitelského vzdělávání a jeho absolventů

(problém kvality učitelského vzdělávání v oboru výtvarná výchova, další vzdělávání výtvarných pedagogů ve světle nových poznatků a podnětů v oboru, problém vztahů a poměru pedagogické a výtvarně umělecké přípravy, problém kvality uchazečů o studium pedagogických fakult, absolventů učitelských oborů a kvality pedagogů a pedagogických kolektivů jako klíčových činitelů kvality výtvarné výchovy);

Detailní program najdete níže v odkazu ŘEČNÍCI - SEKCE B.

Sekce C - Kritéria kvality výtvarně didaktického diskurzu

(problém kvality teorie, pojmového aparátu a výzkumu ve výtvarné výchově jako nástroje zkvalitňování praxe, kurikulum a standardy jako referenční rámce kvality, umění a výzvy doby jako zdroj možných kritérií kvality);

Detailní program najdete níže v odkazu ŘEČNÍCI - SEKCE C.

Posterová sekce - prezentace výzkumných šetření formou posteru

Detailní program najdete níže v odkazu POSTEROVÁ SEKCE.


Organizační výbor konference

Předseda organizačního výboru: PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. (KVV PF JU, ČS INSEA)

Členové organizačního výboru: Jana Jiroutová, M. Phil. (KVV PedF UP, ČS INSEA), Mgr. Karin Militká (GASK, KVV PedF UP, ČS INSEA), Mgr. Karel Řepa, Ph.D. (KVV PF JU, ČS INSEA), doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. (KVV PedF UP, ČS INSEA), doc. Lenka Vilhelmová, ak. mal. (KVV PF JU, ČS INSEA), Mgr. Václava Zamazalová (ZUŠ Dačice, ČS INSEA), PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (KPE PF JU)

Řečníci

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

Plenární přednáška

Kvalita na základě mezinárodního srovnání

Studie se zabývá možnostmi a metodologickými nástroji soudobé srovnávací výtvarné pedagogiky ve smyslu vědní disciplíny, jejím rámcem a přístupy (srovnávací pedagogika a přístupy sociologie, psychologie a etnologie; přístup empirický, interkulturní, interdisciplinární; srovnávací pedagogika a výzkum kvantitativní, kvalitativní). Dále pak je text věnován vymezení předpokladů srovnání (ekvivalentní jevy, volba společných kritérií či kategorií a metod srovnání, znalost mezinárodních standardů, zohlednění specifických rysů vzdělávacích systémů, kontextu interpretace výzkumných nálezů, oborové tradice, jazyka a myšlení). Zvláštní pozornost je věnována současným evropským cílům uměleckého vzdělávání a vizuální gramotnosti.

Příspěvek je doplněn ilustrativní empirickou sondou, jejíž cílem bylo ověřit v rámci výuky výtvarné výchovy na českých gymnáziích mezinárodní nástroj srovnání a evaluace Common European Framework of Reference in Visual Literacy (2016) a zároveň identifikovat, vyhodnotit a popsat kvality profesních kompetencí učitelů v české školní praxi.

doc. PhDr. Daniela Valachová, Ph.D.

Plenární přednáška

Posudzovanie kreativity vo výtvarnom prejave žiakov na základnej škole

Tvorivosť vnímame ako významnú a kvalitatívnu zmenu vo vzťahu subjekt a objekt. Prispôsobenie sa novým situáciám, ktoré sú postavené pred subjekt ako stanovený problém. Pojem výtvarná tvorivosť v sebe zahŕňa poznatky, zručnosti a vedomosti o umení, technikách a spracovaní námetov. Obsahuje proces činnosti, ktorý vedie k nestereotypnému výsledku, kde je dôležitá nápaditosť a sebavyjadrenie. Nejde teda o tlmočenie videnej reality, ale do prepisu reality vniesť vlastný pohľad a originálne vyjadrenie samého seba. Rodí sa tak vlastná predstava nie len samého seba, ale aj sveta a reality v ňom. Výsledky výskumu poukazujú na problémové oblasti v edukačnej realite s posudzovaním kreativity vo výtvarnej výchove na základnej škole.

prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

Plenární přednáška

O umění a kráse

Po staletí si lidé lámou hlavu s tím, co vlastně rozumíme krásou. Po neúspěšných pokusech s teoretickou estetikou v 19. století jako kdyby se všichni dohodli, že se umění bez krásy obejde a začali místo toho umělecká díla hodnotit jako originální, zajímavá a podobně. S tím souvisí svůdná představa, že tyto podivuhodné vlastnosti vnáší do uměleckého díla divák, že je vlastně teprve sám dotváří a podobně. Na tyto otázky nemám pochopitelně odpověď, rád bych ale přece jen podpořil klasické přesvědčení, že o kráse se sice obtížně mluví, přesto že se umění bez ní neobejde, že krása jaksi září z krásných věcí a člověk že ji přijímá jako déšť po dlouhém suchu.

Program

Čtvrtek, 21. 9. 2017

Prezence účastníků
09:00 10:00, chodba před aulou PF JU (1. patro)
Zahájení konference
10:00 10:30, aula PF JU, D240
Plenární přednášky
10:30 12:00, aula PF JU, D240
Přestávka na oběd
12:00 13:15

individuální

Jednání v sekcích A / B / C
13:15 17:15, sekce A: D315 (2. patro), sekce B: D417 (3. patro), sekce C: D409 (3. patro)
Občerstvení
17:15 17:30
Plenární zasedání České sekce INSEA
17:30 19:00, D409 (3. patro)
Individuální volno
19:00 20:00
Společenský večer – křest jubilejní publikace a vernisáž výstavy
20:00 22:00, Galerie D9, Malá galerie, atelier prostorové tvorby (-2. patro)

Společenský večer s křtem nově vydané publikace Česká sekce INSEA 1967–2017 a vernisáž výstavy „50“ kolektivu autorů z kateder VV/VK ČR (Stanislav Poláček ZU Plzeň, Jitka Géringová UJEP Ústí nad Labem, Vladimír Havlík UP Olomouc, Petra Vargová UK Praha, Zuzana Hromadová UHK Hradec Králové, Lenka Vilhelmová JU České Budějovice) v galerijních prostorách KVV PF JU.

Pátek, 22. 9. 2017

Prezentace posterové sekce
10:00 11:00, D 401 (3. patro)
Komentovaná prohlídka historického centra Českých Budějovic
10:30 12:30, sraz zájemců před budovou PF JU v Dukelské ulici
— Mgr. Zuzana Duchková
Workshop
10:30 14:30, D407 (3. patro)

Vybrané grafické techniky vhodné k aplikaci ve výuce výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ (základní techniky, experimentace a materiály).

— doc. Lenka Vilhelmová, ak. mal.

Poplatek pro členy INSEA s příspěvkem

Účast je možné vykázat v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (konference je akreditována MŠMT). Zájemci o získání certifikátu DVPP mohou tuto skute… více

Událost již proběhla.

Poplatek pro účastníky bez příspěvku

Účast je možné vykázat v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (konference je akreditována MŠMT). Zájemci o získání certifikátu DVPP mohou tuto skute… více

Událost již proběhla.

Poplatek pro studenty s příspěvkem

Pokud budete potřebovat vystavit fakturu na svého zaměstnavatele, stačí poslat požadavek s fakturačními údaji na e-mail insea@post.cz. Jinak budou faktury vystavovány aut… více

Událost již proběhla.

Poplatek pro účastníky s příspěvkem

Účast je možné vykázat v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (konference je akreditována MŠMT). Zájemci o získání certifikátu DVPP mohou tuto skute… více

Událost již proběhla.

Organizátoři

Partneři

Kontakt

Místo konání:

Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

Dukelská 9
370 01 České Budějovice

Pořadatel