Letní škola výtvarné výchovy 2017

Pondělí, 24. - 28. 7. 2017  09:30

Letní škola výtvarné výchovy 2017

Katedra výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem vás zve na vzdělávací, poznávací a zážitkovou letní školu, která bude probíhat od pondělí 24. 7. do pátku 28. 7. 2017 v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

O ČEM JE LETNÍ ŠKOLA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Akce je určená pro učitelky a učitele výtvarné výchovy na všech stupních škol a ZUŠ. Je míněna jako doplňující vzdělání v oboru výtvarná výchova a výtvarné umění, které probíhá zábavnou formou ve dvou skupinách v průběhu jednoho týdne (od pondělí do pátku).

Čekají vás kratší přednášky o našem oboru výtvarná výchova a o výtvarném umění jak aktuálním tak o umělecké historii regionu (včetně Saska), přijedou se vám osobně představit významní čeští umělci. Zažijete výtvarné ateliéry, vyzkoušíte si základy japonské tušové malby sumi-e, po dlouhé době si namalujete obraz, dotknete se zážitku s akcí a performancí a budete tvořivě kombinovat výtvarné techniky a materiály.

Dva večery chceme věnovat diskusím, sdílení zkušeností, radostí i starostí učitele výtvarné výchovy.

Jeden večer chceme věnovat příkladům tzv. dobré praxe.

PROČ SE NA LETNÍ ŠKOLU PŘIHLÁSIT?

Nápad a chuť nabídnout učitelkám a učitelům výtvarné výchovy prostor, ve kterém by si mohli znovu oživit „výtvarku“ a dozvědět se, jaké jsou novinky v oboru, vzájemně se poznat a ještě si to všechno užít, vznikl na katedře výtvarné výchovy asi před pěti lety. Dotáhnout jej k realizaci chtělo značné morální úsilí, sveřepou odhodlanost a pořádný kus asertivity.

Uvědomujeme si, že učitelství je nesmírně náročné povolání a pro každého pedagoga jsou prázdniny „posvátným územím“, kam mohou vstupovat jen milé a příjemné věci a proto vám chceme poskytnout naše vědomosti, znalosti a dovednosti zábavně, radostně a bez tlaku na výkon.

Přejeme si, abyste si čas s námi užili podobně jako aktivní dovolenou, abyste se obohatili a na konci kurzu odjížděli nabití nejen novinkami v oboru, ale také pozitivním myšlením a přínosnými zážitky. Naším cílem je propojit vás, aktivní učitele, v přátelskou a spřízněnou komunitu, která může mít trvání jen jeden týden. Zda zůstanete v kontaktu i déle, bude záležet jen na vás.

Přihlašování je možné do 7. července 2017.

Kurz se uskuteční v prostorách Katedry výtvarné kultury, v budově PF UJEP v Ústí nad Labem, České mládeže 8.

Cena za lektorné a výtvarný materiál: 2.500 Kč (pokyny k platbě obdržíte po registraci, jako specifický symbol je nutné uvést datum narození ve tvaru "RRMMDD", tzn. např. 14. 4. 1988 = 880414).

Možnost samostatně si zajistit ubytování na kolejích UJEP.

Možnost zajistit obědy v areálu PF UJEP (50bar), nebo se individuálně stravovat v blízkém okolí.

Akce je akreditovaná dle MŠMT jako „prohlubující vzdělání pro pedagogy“.

Lektoři

doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.

Jitka Géringová žije a pracuje v Ústí nad Labem, působí na Katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně. Zabývá se uměním a psychologií, ritualizací běžných či svátečních činností z ženského úhlu pohledu. Ve vlastní umělecké tvorbě se věnuje především využití netradičních materiálů a malbě. Vedle klasických technik používala například kresbu cukrovou polevou na užitkové textilie (ubrusy, utěrky, kapesníky), malbu těstem nebo vytváření „pečených obrazů“. Je autorkou knihy „Pomáhající profese. Tvořivé zacházení s odvrácenou stranou“. Kromě toho, že učí na VŠ, poskytuje také individuální terapii a poradenství v rámci vlastní terapeutické praxe (metody arteterapie a biosyntéza), spolupracuje s Poradnou pro mezilidské vztahy v Ústí nad Labem, pořádá kurzy Maitri dýchání a osobnostního rozvoje.

prof. Miloš Michálek

Narozen 26. 5. 1949 v Ústí nad Labem. Studia: 1967–1971 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem, aprobace: čeština a výtvarná výchova. Pedagogická činnost: od 1988 odborný asistent, od 1991 docent, 1997–2011 profesor na Katedře výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem, 1991–1997 vedoucí katedry, od 2005 dodnes profesor na Katedře všeobecné průpravy Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, vyučuje grafické techniky. Umělecká činnost: věnuje se grafice a kresbě. Pracuje v technice tisku z výšky a převážně tiskne z dřevěných matric. Výstavy: uspořádal 37 autorských výstav, byl zařazen do 88 mezinárodních přehlídek grafiky, zúčastnil se 115 domácích kolektivních výstav. Je členem Umělecké besedy v Praze.

doc. ak. mal. Margita Titlová Ylovsky

Margita Titlová Ylovsky je jednou z nejvýraznějších umělkyň generace osmdesátých let. Mezi léty 1977 a 1983 vystudovala AVU v ateliéru malby prof. Oldřicha Oplta. Nyní působí jako docentka na Katedře výtvarné kultury PF UJEP. Dříve se zabývala především volnou expresivní malbou a kresbou, které přecházely díky svému fyzickému pojetí a časovosti až v akční umění. Později se zaměřila na tvorbu objektů a instalací. Jejím základním vyjadřovacím prostředkem je záznam bezprostředního gesta, které reaguje na aktuální emoční stav. Ve své tvorbě často kombinuje různé umělecké postupy a obory. Vychází především z techniky malby a kresby, které ale občas získají širší časoprostor pro svou existenci a stanou se součástí akcí či instalací. Autorka pracuje ve své tvorbě na jednu stranu s velmi tradičními až archetypálními představami o světě a lidském bytí, na druhou stranu některá její díla mohou připomenout i některé moderní exaktní teorie z oblasti fyziky či matematiky (např. teorie chaosu, kvantová fyzika apod.).

doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.

Pracuje na Katedře dějin a teorie umění Fakulty umění a designu a na Katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem. Zaměřuje se na otázky zprostředkování umění, tvorby významu ve vizuální oblasti a zakotvení problematiky edukace v teoriích vizuálních oborů. Během doktorského studia byla její práce zaměřena na komparaci vizuálních a hudebních oborů.

doc. Mgr. Michaela Thelenová

Michaela Thelenová žije a pracuje v Ústí nad Labem a v Sovoluskách. Od roku 1994 vyučuje na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde od roku 2008 vede ateliér Digitální média. Její tvorba je úzce svázána se severočeským regionem a oblastí Sudet, s historickými traumaty a proměnou této oblasti. Autorka také často nachází inspiraci v prostředí své rodiny a svého blízkého okolí. Její práce je mnohdy velmi osobní a intimní, je jistou soukromou výpovědí přetransformovanou do obecnějších významů a souvislostí. Konkrétní zážitek nebo zkušenost se pro ni stává možností pojmenovat a dešifrovat univerzálnější zákonitosti. Pracuje především s médiem fotografie, ale v posledních letech také rozšiřuje spektrum své tvorby směrem k videu. Kromě toho se autorka již od konce 90. let aktivně věnuje obrodě a rozvoji sousedské komunity a péči o vesnici, kde žije, což také velmi úzce souvisí s její tvorbou. Je zastupována pražskou galerií Hunt Kastner.

doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

Doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. působí jako pedagog na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Zabývá se historií a teorií architektury, speciálně orientované na severočeský kraj. Je autorem monografie Architektura 1. pol. 20. století v západní části Ústeckého kraje, dále editorem a spoluautorem publikace nakladatelství Foibos Slavné vily Ústeckého kraje. Publikoval řadu článků k architektuře severozápadních Čech. Jako kurátor spolupracoval s řadou současných malířů.

Mgr. Radka Müllerová, Ph.D.

Současná vizuální umělkyně, která pracuje s novými médii, digitální fotografií a instalací většinou se sociálním podtextem. Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze. V letech 1997–1999 pracovala a společně s manželem vybudovali sklářské studio v Designu centru Ohno, v Japonsku. Po návratu působila jako asistentka ateliéru Nová média II (Veronika Bromová) na Akademii výtvarných umění v Praze a na Fakultě umění a designu (Štěpánka Šimlová) v Ústí nad Labem. Spolupracuje s Národní galerií v Praze, kde je zastoupena ve stálé sbírce. V letech 2012–2016 doprovázela manžela Stanislava Műllera v Japonsku na Toyama Institute of Glass Art. Müllerová v Japonsku studovala tradiční, japonskou malbu – sumi-e a absolvovala s místními mnoho výstav, kde prezentovala vlastní pohled na japonskou společnost. Na malbách představuje většinou portréty nebo figury a jejich tíživé pohledy vedou k hlubším úvahám nad japonskou společností a postavením žen ve společnosti.
Müllerová pracuje také s výšivkou a erotikou, její projekt Sachiko (japonské, ženské jméno) – vyšívaných kreseb technikou drobných stehů, známou pod pojmem sashiko, předvádí vlastní pohled a obdiv k čisté, ženské kráse a to v přerušovaných liniích poučených tradičními, japonskými vzory. Po 2. návratu z Japonska pracuje jako učitelka na Základní umělecké škole a vede vlastní školu japonského umění a studií http://www.nanahana.cz/. Podrobnější info: http://www.radkamullerova.net/.

PhDr. Martin Krummholz, Ph.D.

Martin Krummholz, historik umění, vědecký pracovník Ústavu dějin umění AV ČR, zabývající se barokní architekturou, šlechtickým mecenátem a českým sochařstvím kolem 1900, autor četných odborných publikací přednášející v Česku i v zahraničí.

MgA. et Mgr. Eva Štefanová

Vystudovala Střední průmyslovou školu keramickou, obor propagační výtvarnictví. Je absolventkou Ateliéru grafického designu na Katedře vizuální komunikace FUD a oboru Výtvarně edukativní studia na Katedře výtvarné kultury PF Univerzity J. E. Purkyně. Nyní je v doktorském studiu Teorie výtvarné výchovy KVK. Vede semináře Informační a komunikační technologie, Zprostředkování výtvarné tvorby, Autorská kniha a Autorské portfolio na PF KVK UJEP. Působila jako odborný pedagog na střední škole - návrhová tvorba, praktická cvičení, výtvarná příprava, vedení individuálních výtvarných projektů, exkurze do galerií a muzeí, krajinářský kurz, projektová výuka aj. Účastnila se zahraničních stáží ve Francii na École Régionale des Beaux-arts/Besançon a USA na State University of NY at Cortland.
Mimo pedagogiku se věnuje grafickému designu.

MgA. Jan Prošek

Jan Prošek studoval v Ateliéru performance pod vedením Tomáše Rullera, absolvoval stáž v ateliéru Malby Martina Mainera a nyní studuje doktorský studijní program FUD Vizuální komunikace. Je odborným asistentem KVK PF UJEP a asistentem v ateliéru Interaktivních médií FUD UJEP. Hlavním oborem jeho zájmu, je akční a vizuální tvorba. Vztahující se především k osobnímu prožitku jedince, a skrze něj poukazuje na důležitost osobnosti při čtení a tvorbě uměleckého díla. Jako prostředek k tomuto konání, využívá základních smyslových vztahů mezi pozorovatelem a objektem, které staví do krajních situací a tím vytváří prostor pro vlastní zkušenost a poznaní osobních možností „umělce“. Je spoluautorem publikace Dokumentace umění.

Mgr. Jakub Havlíček

Je absolventem Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech, oboru Design porcelánu. Úspěšně vystudoval magisterské studium na Katedře výtvarné kultury PF UJEP, obor Výtvarně edukativní studia. Aktuálně působí coby interní doktorand ve studijním oboru Teorie výtvarné výchovy na téže katedře. Ve svém disertačním projektu se zaměřuje na light art jako prostředek rozvoje kreativity, imaginace a relačního myšlení ve výtvarné výchově. V pedagogické praxi se soustředí především na výuku interdisciplinárních přesahů kresby a malby. V autorské tvorbě pracuje s veřejným prostorem, kde klade důraz na intimní vztah místa a okamžiku. Aktivně se podílí na univerzitních a grantových projektech. Zúčastnil se zahraničního studijního pobytu a působil na finské Aalto University, School of Arts, Design and Architecture, Department of Art.

Program

Pondělí, 24. 7. 2017

Zahájení
09:30 10:00
— doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.; Mgr. Miroslav Hašek; Mgr. Eva Svobodová; Mgr. Jakub Havlíček
Výtvarné hry, rozdělení do skupin
10:00 12:30
Pauza na oběd
12:30 14:00
Přednáška výtvarného umělce – 24/7/17
14:00 15:40
— prof. Miloš Michálek
INSPIROMAT - příklady dobré praxe, diskuse
16:00 18:00

Úterý, 25. 7. 2017

Výzkum ve výtvarné výchově 2
08:30 10:10
— doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.
Ateliér A – Artefiletika
10:30 13:00
— doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.
Ateliér B – Japonská tušová malba
10:30 13:00
— Mgr. Radka Müllerová, Ph.D.
Pauza na oběd
13:00 14:30
Ateliér B – Artefiletika
14:30 17:00
— doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.
Ateliér A – Japonská tušová malba
14:30 17:00
— Mgr. Radka Müllerová, Ph.D.
Přednáška výtvarného umělce 2
17:15 19:00
— Mgr. Radka Müllerová, Ph.D.

Středa, 26. 7. 2017

Život v barokním paláci
08:30 10:10
— PhDr. Martin Krummholz, Ph.D.
Ateliér A – Malba
10:30 13:00
— doc. ak. mal. Margita Titlová Ylovsky
Ateliér B – Webové stránky snadno a rychle aneb jak používat šablony
10:30 13:00
— MgA. et Mgr. Eva Štefanová
Pauza na oběd
13:00 14:30
Ateliér A – Webové stránky snadno a rychle aneb jak používat šablony
14:30 17:00
— MgA. et Mgr. Eva Štefanová
Ateliér B – Malba
14:30 17:00
— doc. ak. mal. Margita Titlová Ylovsky
Přednáška výtvarného umělce 3
17:15 19:00
— doc. Mgr. Michaela Thelenová

Čtvrtek, 27. 7. 2017

Proměny krajiny, urbanity Ústeckého kraje a architektury a veřejných prostor severočeských měst od pol. 19. století do současnosti
08:30 10:10
— doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
Ateliér A – Světlo jako základ výtvarně pedagogických zadání
10:30 13:00
— Mgr. Jakub Havlíček
Ateliér B – Umění akce
10:30 13:00
— MgA. Jan Prošek
Pauza na oběd
13:00 14:30
Ateliér A – Umění akce
14:30 17:00
— MgA. Jan Prošek
Ateliér B – Světlo jako základ výtvarně pedagogických zadání
14:30 17:00
— Mgr. Jakub Havlíček
Diskusní setkání – Otázky a potřeby oboru výtvarná výchova
17:15 19:00

Pátek, 28. 7. 2017

Umění a edukace – současné strategie – porozumění
08:30 10:10

Přednáška na vybraných příkladech ze soudobé výtvarné scény objasňuje problémy naučitelných a nenaučitelných, odvoditelných a neodvoditelných informací. Tvorbu představuje jako možnost poznání a interpretaci jako možnost porozumění.

— doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
Instalace výstavy
10:30 12:00

Společná instalace výsledků tvorby účastníků kurzu.

Slavnostní ukončení
12:00 12:30

Letní škola výtvarné výchovy 2017 - přihláška

Událost již proběhla.

Kontakt

Místo konání:

Katedra výtvarné kultury, Pedagogická fakulta UJEP

České mládeže 8
40096 Ústí nad Labem

Pořadatel