Letní škola výtvarné výchovy 2018

Pondělí, 20. - 23. 8. 2018  09:00
Ústí nad Labem, České mládeže 8

Letní škola výtvarné výchovy 2018

Katedra výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem vás zve na vzdělávací, poznávací a zážitkovou letní školu, která bude probíhat od pondělí 20. 8. do čtvrtka 23. 8. 2018 v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

O ČEM JE LETNÍ ŠKOLA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Akce je určená pro učitelky a učitele výtvarné výchovy na všech stupních škol a ZUŠ. Je míněna jako doplňující vzdělání v oboru výtvarná výchova a výtvarné umění, které probíhá zábavnou formou ve dvou skupinách v průběhu jednoho týdne (od pondělí do čtvrtka).

Čekají vás kratší přednášky o našem oboru výtvarná výchova a o výtvarném umění jak aktuálním tak o umělecké historii regionu, přijedou se vám osobně představit významní čeští umělci. Zažijete výtvarné ateliéry, po dlouhé době si namalujete obraz, dotknete se zážitku s akcí a performancí a budete tvořivě kombinovat výtvarné techniky a materiály.

Dva večery chceme věnovat diskusím, sdílení zkušeností, radostí i starostí učitele výtvarné výchovy.

Jeden večer chceme věnovat příkladům tzv. dobré praxe.

PROČ SE NA LETNÍ ŠKOLU PŘIHLÁSIT?

Nápad a chuť nabídnout učitelkám a učitelům výtvarné výchovy prostor, ve kterém by si mohli znovu oživit „výtvarku“ a dozvědět se, jaké jsou novinky v oboru, vzájemně se poznat a ještě si to všechno užít, vznikl na katedře výtvarné výchovy asi před pěti lety. Dotáhnout jej k realizaci chtělo značné morální úsilí, sveřepou odhodlanost a pořádný kus asertivity.

Uvědomujeme si, že učitelství je nesmírně náročné povolání a pro každého pedagoga jsou prázdniny „posvátným územím“, kam mohou vstupovat jen milé a příjemné věci a proto vám chceme poskytnout naše vědomosti, znalosti a dovednosti zábavně, radostně a bez tlaku na výkon.

Přejeme si, abyste si čas s námi užili podobně jako aktivní dovolenou, abyste se obohatili a na konci kurzu odjížděli nabití nejen novinkami v oboru, ale také pozitivním myšlením a přínosnými zážitky. Naším cílem je propojit vás, aktivní učitele, v přátelskou a spřízněnou komunitu, která může mít trvání jen jeden týden. Zda zůstanete v kontaktu i déle, bude záležet jen na vás.

Přihlašování je možné do 10. června 2018.

Kurz se uskuteční nejen v prostorách Katedry výtvarné kultury, v budově PF UJEP v Ústí nad Labem, České mládeže 8.

Cena za lektorné a výtvarný materiál: 2.800 Kč. Bližší informace k registraci a podrobný program zveřejníme na konci března 2018.

Možnost samostatně si zajistit ubytování na kolejích UJEP.

Možnost zajistit obědy v areálu PF UJEP (50bar), nebo se individuálně stravovat v blízkém okolí.

Akce je akreditovaná dle MŠMT jako „prohlubující vzdělání pro pedagogy“.

Fotografie z minulého ročníku naleznete na facebookovém profilu Katedry výtvarné kultury PF UJEP.

JAK ZAPLATIT LEKTORNÉ ZA KURZ?

Zaplacení semináře je možné dvěma způsoby:

1. Zažádáním o fakturu:

  • Zažádejte emailem o vystavení faktury kontaktní osobu pro fakturace (viz níže) a do žádosti uveďte:
  • jméno účastníka (či účastníků) semináře, za které budete platit;
  • název kurzu Letní škola výtvarné výchovy 2018 (akreditováno dle MŠMT jako prohlubující vzdělání);
  • částku (2.800 Kč je částka za jednoho účastníka)
  • vaše kompletní fakturační údaje včetně IČ;
  • následně vám bude zaslána faktura;
  • proveďte platbu dle pokynů ve faktuře.

2. Platbou převodem (samoplátci)

  • Proveďte platbu převodem na účet uvedený níže, včetně uvedení symbolů;
  • je-li to možné tak do poznámky k platbě uveďte „Příjmení, název školy, LŠVV2018“.

číslo účtu Univerzity J. E. Purkyně: 100200392/0800
variabilní symbol: 3233410301
konstantní symbol: 0308 – pro platbu převodem
specifický symbol: datum narození ve formátu RRMMDD (např. 851122)

Kontaktní osoba pro platby a fakturace
Ing. Lenka Hřebejková, telefon: 475282372, lenka.hrebejkova@ujep.cz

Lektoři

doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.

Jitka Géringová žije a pracuje v Ústí nad Labem, působí na Katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně. Zabývá se uměním a psychologií, ritualizací běžných či svátečních činností z ženského úhlu pohledu. Ve vlastní umělecké tvorbě se věnuje především využití netradičních materiálů a malbě. Vedle klasických technik používala například kresbu cukrovou polevou na užitkové textilie (ubrusy, utěrky, kapesníky), malbu těstem nebo vytváření „pečených obrazů“. Je autorkou knihy „Pomáhající profese. Tvořivé zacházení s odvrácenou stranou“. Kromě toho, že učí na VŠ, poskytuje také individuální terapii a poradenství v rámci vlastní terapeutické praxe (metody arteterapie a biosyntéza), spolupracuje s Poradnou pro mezilidské vztahy v Ústí nad Labem, pořádá kurzy Maitri dýchání a osobnostního rozvoje.

doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.

Pracuje na Katedře dějin a teorie umění Fakulty umění a designu a na Katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem. Zaměřuje se na otázky zprostředkování umění, tvorby významu ve vizuální oblasti a zakotvení problematiky edukace v teoriích vizuálních oborů. Během doktorského studia byla její práce zaměřena na komparaci vizuálních a hudebních oborů.

MgA. Jan C. Löbl

Informace budou doplněny.

MgA. Jan Prošek, Ph.D.

Studoval v Ateliéru performance pod vedením Tomáše Rullera, absolvoval stáž v ateliéru Malby Martina Mainera a nyní studuje doktorský studijní program FUD Vizuální komunikace. Je odborným asistentem KVK PF UJEP a asistentem v ateliéru Interaktivních médií FUD UJEP. Hlavním oborem jeho zájmu, je akční a vizuální tvorba. Vztahující se především k osobnímu prožitku jedince, a skrze něj poukazuje na důležitost osobnosti při čtení a tvorbě uměleckého díla. Jako prostředek k tomuto konání, využívá základních smyslových vztahů mezi pozorovatelem a objektem, které staví do krajních situací a tím vytváří prostor pro vlastní zkušenost a poznaní osobních možností „umělce“. Je spoluautorem publikace Dokumentace umění.

MgA. Radka Müllerová, Ph.D.

Současná vizuální umělkyně, která pracuje s novými médii, digitální fotografií a instalací většinou se sociálním podtextem. Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze. V letech 1997–1999 pracovala a společně s manželem vybudovali sklářské studio v Designu centru Ohno, v Japonsku. Po návratu působila jako asistentka ateliéru Nová média II (Veronika Bromová) na Akademii výtvarných umění v Praze a na Fakultě umění a designu (Štěpánka Šimlová) v Ústí nad Labem. Spolupracuje s Národní galerií v Praze, kde je zastoupena ve stálé sbírce. V letech 2012–2016 doprovázela manžela Stanislava Műllera v Japonsku na Toyama Institute of Glass Art. Müllerová v Japonsku studovala tradiční, japonskou malbu – sumi-e a absolvovala s místními mnoho výstav, kde prezentovala vlastní pohled na japonskou společnost. Na malbách představuje většinou portréty nebo figury a jejich tíživé pohledy vedou k hlubším úvahám nad japonskou společností a postavením žen ve společnosti. Müllerová pracuje také s výšivkou a erotikou, její projekt Sachiko (japonské, ženské jméno) – vyšívaných kreseb technikou drobných stehů, známou pod pojmem sashiko, předvádí vlastní pohled a obdiv k čisté, ženské kráse a to v přerušovaných liniích poučených tradičními, japonskými vzory. Po 2. návratu z Japonska pracuje jako učitelka na Základní umělecké škole a vede vlastní školu japonského umění a studií http://www.nanahana.cz/. Podrobnější info: http://www.radkamullerova.net/.

Mgr. et MgA. Dagmar Myšáková

Vystudovala Výtvarně edukativní studia na Katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Kurátorská studia na Fakultě umění a designu téže univerzity. V současnosti pokračuje v doktorském studiu na Pedagogické fakultě, obor Teorie výtvarné výchovy, kde zároveň působí na pozici odborného asistenta. V minulosti spolupracovala s Galerií Emila Filly a Domem umění Ústí nad Labem jako galerijní pedagog. V současné době pracuje jako učitel výtvarného oboru na Základní umělecké škole Evy Randové v Ústí nad Labem. Ve své disertační práci se zabývá tématem instalace uměleckého díla jako možného edukačního prostředku. Publikuje rovněž texty zaměřené na oblast galerijní pedagogiky a zprostředkování umění.

Mgr. Eva Mráziková

Informace budou doplněny.

Mgr. Jakub Havlíček

Je absolventem Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech, oboru Design porcelánu. Úspěšně vystudoval magisterské studium na Katedře výtvarné kultury PF UJEP, obor Výtvarně edukativní studia. Aktuálně působí coby interní doktorand ve studijním oboru Teorie výtvarné výchovy na téže katedře. Ve svém disertačním projektu se zaměřuje na light art jako prostředek rozvoje kreativity, imaginace a relačního myšlení ve výtvarné výchově. V pedagogické praxi se soustředí především na výuku interdisciplinárních přesahů kresby a malby. V autorské tvorbě pracuje s veřejným prostorem, kde klade důraz na intimní vztah místa a okamžiku. Aktivně se podílí na univerzitních a grantových projektech. Zúčastnil se zahraničního studijního pobytu a působil na finské Aalto University, School of Arts, Design and Architecture, Department of Art.

Mgr. Miloš Makovský

Vystudoval obor Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ na Katedře výtvarné kultury PF UJEP, kde nyní působí jako odborný asistent a tajemník. V rámci doktorského studia v oboru Teorie výtvarné výchovy se zabývá rolí tištěných didaktických materiálů v přípravě učitelů na výuku VV na ZŠ. Šest let působil jako pedagog na Základní umělecké škole. 2008–2017 byl redaktorem a grafikem Literárně kulturního časopisu H_aluze. Ve volném čase se zajímá o knižní a časopiseckou úpravu, typografii a ilustraci.

Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.

Miroslav Hašek vystudoval Ateliér digitálních médií u Michaely Thelenové na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a na této univerzitě také obor Výtvarně edukativní studia na Katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty. V roce 2011 se stal laureátem studentské Ceny EXIT. Nyní studuje na FUD doktorské studium v oboru Vizuální komunikace. Současně také působí jako zástupce vedoucí katedry a pedagog na Katedře výtvarné kultury PF UJEP. Tvorba Miroslava Haška citlivě reflektuje otázky současného vizuálního umění. Autor se snaží hledat univerzální pravdu, ale zároveň si uvědomuje nemožnost a utopičnost celého procesu. Jeho vyjadřovacími prostředky jsou videoart, fotografie, instalace, objekty a kresba. Nebrání se experimentovat s formou, přestože je prvotní idea v jeho tvorbě nadřazena nad formu.

PhDr. Iva Mladičová, Ph.D.

Historička umění, kurátorka. V letech 1983–1989 absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v letech 1998–2006 obor Dějiny výtvarného umění na Filozofické fakultě UK v Praze. Připravila monografii a retrospektivní výstavu malíře Jana Kotíka pro Národní galerii v Praze (2011, 2013); dále je např. autorkou odborné studie o kresbách Jiřího Načeradského, o sochařské tvorbě Valeriana Karouška. Recenzemi přispívá do časopisů Art&Antiques, Ateliér, Artalk.cz. V současné době se zaměřuje především na médium sochy. Je stálou kurátorkou Galerie Dům v Broumově (od 2012) a výstavního prostoru Výklady AXA v Praze (od 2015). Od roku 2013 přednáší dějiny výtvarného umění 20. stol. a současnosti na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a od 2015 přednáší dějiny sochařství 20. stol. a současnosti pro sochařské ateliéry Akademie výtvarných umění v Praze.

PhDr. Martin Krummholz, Ph.D.

Historik umění a vědecký pracovník Ústavu dějin umění AV ČR, zabývající se barokní architekturou, šlechtickým mecenátem a českým sochařstvím kolem 1900, autor četných odborných publikací přednášející v Česku i v zahraničí.

Program

Pondělí, 20. 8. 2018

Oficiální zahájení, rozdělení do skupin
09:00 09:45, Vstupní hala PF (u schodů)
— doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.; Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.; Mgr. Eva Svobodová; Mgr. Jakub Havlíče
Výtvarný ateliér – Artefiletika (skupina A)
09:45 12:15, CS-021
— doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.
Výtvarný ateliér – Japonská ruční práce / výšivka Sashiko / Tezukuri (skupina B)
09:45 12:15, CS-022
— Mgr. Radka Müllerová, Ph.D.
Pauza na oběd
12:15 13:45
Výtvarný ateliér – Japonská ruční práce / výšivka Sashiko / Tezukuri (skupina A)
13:45 16:15, CS-022

Na konci bloku bude krátká přestávka na občerstvení.

— Mgr. Radka Müllerová, Ph.D.
Výtvarný ateliér – Artefiletika (skupina B)
13:45 16:15, CS-021

Na konci bloku bude krátká přestávka na občerstvení.

— doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.
Přednáška: Hranice v umění – vybraná díla a osobnosti českého a světového umění 2. pol. 20. st.
16:30 18:15, CS-122
— Mgr. Eva Mráziková

Úterý, 21. 8. 2018

Cesta do Roudnice nad Labem ke klášteru
07:40 08:30, Ústí nad Labem – Roudnice nad Labem
Komentovaná prohlídka po městě
08:30 10:30, Roudnice nad Labem
— PhDr. Martin Krummholz, Ph.D.
Přednáška v Galerii moderního umění
11:00 13:00, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
— PhDr. Iva Mladičová, Ph.D.
Pauza na oběd
13:00 14:30, Roudnice nad Labem
Výtvarné umění aktivně – galerijní animace v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem
14:30 17:00, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
— Mgr. et MgA. Dagmar Myšáková

Středa, 22. 8. 2018

Přednáška: „Z čeho vařit při přípravě na výtvarku? Kuchařky známé i neznámé.“
08:30 10:30, CS-122

Na konci bloku bude krátká přestávka na občerstvení.

— Mgr. Miloš Makovský
Přestávka na občerstvení
10:30 10:45
Výtvarný ateliér – Textil a jeho přesahy ve výtvarné výchově (skupina A)
10:45 13:15, CS-021
— MgA. Jan C. Löbl
Výtvarný ateliér – Tělo jako nástroj tvorby (skupina B)
10:45 13:15, CS-022
— MgA. Jan Prošek, Ph.D.
Pauza na oběd
13:15 14:45
Výtvarný ateliér – Tělo jako nástroj tvorby (skupina A)
14:45 17:15, CS-022

Na konci bloku bude krátká přestávka na občerstvení.

— MgA. Jan Prošek, Ph.D.
Výtvarný ateliér – Textil a jeho přesahy ve výtvarné výchově (skupina B)
14:45 17:15, CS-021

Na konci bloku bude krátká přestávka na občerstvení.

— MgA. Jan C. Löbl
Diskusní večer – „Výtvarné zadání a jeho alterace“
17:30 19:15, CS-021
— doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.; Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.; Mgr. Eva Svobodová; Mgr. Jakub Havlíče

Čtvrtek, 23. 8. 2018

Přednáška: Tvorba významu vizuálních děl
08:00 10:15, CS-122

Na konci bloku bude krátká přestávka na občerstvení.

— doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
Přestávka na občerstvení
10:15 10:30
Ateliér – Stínohra – možnosti jejího využití ve výtvarné výchově (skupina A)
10:30 13:00, CS-116 + CS-022
— Mgr. Jakub Havlíček
Ateliér – „Základy animace“ (skupina B)
10:30 13:00, místnost bude upřesněna
— Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.
Pauza na oběd
13:00 14:30
Ateliér – „Základy animace“ (skupina A)
14:30 17:00, místnost bude upřesněna

Na konci bloku bude krátká přestávka na občerstvení.

— Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.
Ateliér – Stínohra – možnosti jejího využití ve výtvarné výchově (skupina B)
14:30 17:00, CS-116 + CS-022

Na konci bloku bude krátká přestávka na občerstvení.

— Mgr. Jakub Havlíček
Slavnostní ukončení
17:15 18:15, CS-021
— doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.; Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.

Letní škola výtvarné výchova 2018 – přihláška

Událost již proběhla.

Kontakt

Místo konání:

České mládeže 8

České mládeže 8
400 01 Ústí nad Labem

Pořadatel