Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Tak to děláme u nás

Společně ve vzdělávání

Čtvrtek, 24. 11. 2016  08:30

Tak to děláme u nás

Na našem setkání se dozvíte, jak k inkluzi ve vzdělávání přistupují školy nebo organizace z Vašeho blízkého okolí.

Inspiraci vám přinesou někteří z těch kolegů, kteří mají co říct ke vzdělávání dětí a žáků s různými handicapy. 

Seminář Vám poskytne dostatečný prostor pro Vaše dotazy a volnou diskuzi. 

Seminář se zaměří na tato hlavní témata:
Podpora a příprava dětí v předškolním věku, alternativní formy předškolního vzdělávání
 • Zahraniční zkušenosti ukazují, že čím dříve se začne s rodinou sociálně znevýhodněných dětí pracovat, tím lépe se děti začleňují do běžných základních škol.

Metody a přístupy podporující společné vzdělávání

 • 63 % všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách bylo již v roce 2015 vzděláváno formou individuální integrace v běžné škole. To vytváří prostor pro další zlepšování škol v metodách diferenciace výuky, kooperativní výuky a přizpůsobování kurikula individuálním potřebám každého žáka a zapojení místní komunity do vzdělávání.
Příklady praxe vzdělávání dětí (a žáků) s různými typy omezení
 • Také na Opavsku a Vítkovsku máme řadu škol, které mají zkušenosti se začleňováním žáků s handicapy do hlavního vzdělávacího proudu. O některé zkušenosti se s námi podělí kolegové, ale i rodič.

Seminář je určen pro 

 • ředitele škol a školek
 • pedagogy
 • zřizovatele škol
 • pracovníky školských poradenských zařízení
 • rodiče
 • představitele neziskových organizací

Účast na semináři je bezplatná. Po celou dobu konání semináře bude pro Vás zajištěno občerstvení. 

Akce se koná za finanční podpory EU (ESIF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) v rámci projektů:

 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska
 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska

Řečníci

Petra Večerková

"Seznámím Vás s faktory ovlivňující úspěšnost výukového a výchovného procesu na školách a společně o tomto tématu budeme diskutovat.
Zabývat se budeme také sociálně patologickými jevy na škole, riziky, se kterými se pedagogové setkávají a jak jim ve své profesi mohou předcházet. Plynule přejdeme i do problematiky sociální práce s rodinami.
Svůj příspěvek povedu interaktivní formou."

Roman Podzemný

"Jsem ředitelem ZŠ Opava, Vrchní 19, která má několikaleté zkušenosti s činností školského poradenského pracoviště a integrací žáků se SVP. Škola organizuje řadu aktivit a účastní se projektů, jako např. „Global schools“, jehož cílem je, aby školy vychovávaly otevřené, tolerantní a aktivní občany schopné kriticky vyhodnocovat informace a ovlivňovat dění kolem sebe. Tímto příspěvkem Vám představím své zkušenosti s činností ŠPP a další příklady dobré praxe."

Leoš Tesárek

"Proč nejdříve inkluze, nyní společné vzdělávání? Co bychom měli vnímat, co vědět, co očekávat před začátkem práce na školní strategii společného vzdělávání? Představím Vám základní podmínky pro naplnění požadovaných parametrů (možná kritická místa realizace) a návrh možného postupu k inkluzivní škole. Zdůrazním úkoly, které "hoří" a úkoly, které naopak vyžadují čas. V závěru Vám zodpovím Vaše dotazy a rozvineme diskuzi na základě Vašich zkušeností."

Lucie Stanjurová

"Jsem členkou pracovního týmu Centra inkluze o.p.s., které poskytuje různé odborné aktivity a poradenství pro podporu inkluzivního vzdělávání, a to žákům, pedagogům i rodičům. Mezi aktivitami je také činnost předškolního klubu v Budišově nad Budišovkou.
Ve svém příspěvku se budu věnovat právě předškolním klubům, které jsou formou neformálního vzdělávání a vedou k vyrovnávání handicapů a integraci dětí zejména ze sociálně vyloučeného prostředí do běžné školy."

Ludmila Večerková

"Jsem zástupkyní ředitele ZŠ a MŠ Družby, Karviná, která je členem Ligy komunitních škol. Svým příspěvkem Vás seznámím s profesí asistenta pedagoga, která nabývá spolu s procesem inkluze ve školách na významu, ovšem samotná přítomnost asistentů ve vzdělávání není v prostředí českých škol žádnou novinkou. Přesto přetrvávají s touto profesí spojené nejasnosti, a to zejména v oblasti kvalifikace a náplně práce. Zákon o pedagogických pracovnících umožňuje, aby pozici asistenta pedagoga zastával absolvent magisterského studia stejně jako člověk se základním vzděláním a příslušným kvalifikačním kurzem.
Hovořit budu zejména o svých zkušenostech a zodpovím Vaše dotazy."

Kateřina Dobešová

"Působím jako psycholožka v rámci Centra inkluze o.p.s. a SPC Srdce Opava. Ve svém příspěvku budu hovořit o příkladech dobré praxe při řešení negativních jevů ve školách, mezi žáky či v komunitách. Neboť obavy pedagogů z nárůstu negativních jevů (např. šikana, záškoláctví) při začleňování dětí ze sociálně vyloučeného prostředí jsou jedním z důvodů nepřijímání inkluzivního vzdělávání odbornou i laickou veřejností."

Blanka Váňová

"Jsem ředitelkou Základní školy a gymnázia Vítkov, která je školou věnující se začleňování žáků a žákyň do běžné základní školy. Naše škola má zkušenosti se začleňováním žáků s mentálním postižením (lehké i středně těžké postižení), zdravotním znevýhodněním, vadami řeči i sluchu, poruchami chování a vývojovými poruchami učení. Škola aktivně komunikuje s rodiči, spolupracuje s různými organizacemi a zapojuje se do projektů (jako například Rodiče vítání, Ekoškola či Škola pro demokracii). Za své snažení a úspěchy v integraci žáků byla škola oceněna certifikátem Férová škola od Ligy lidských práv.
Příspěvkem se s Vámi podělím o příklady dobré praxe společně s maminkou jednoho ze začleněných žáků."

Maminka začleněného žáka

"Ráda se s Vámi podělím o to, jaké benefity přináší začleňování dětí s handicapem do běžného kolektivu."

Program

Čtvrtek, 24. 11. 2016

Prezence účastníků
08:30 09:00
Úvod
09:00 09:15
— Martina Čaputová
Příprava dětí pro úspěšný vstup do školky/školy
09:15 10:00

Ředitelka EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

— Petra Večerková
Zkušenosti s činností školského poradenského pracoviště
10:00 10:30

Ředitel ZŠ Opava, Vrchní 19

— Roman Podzemný
Velká přestávka a prostor na dotazy
10:30 11:00
Inkluzivní škola
11:00 11:45

Ředitel ZŠ A MŠ Raduň, lektor NIDV

— Leoš Tesárek
Předškolní kluby pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí
11:45 12:15

Koordinátorka Centrum inkluze, o.p.s.

— Lucie Stanjurová
Prostor pro dotazy
12:15 12:30
Přestávka na oběd
12:30 13:15
Práce asistentů pedagoga
13:15 14:00

Lektorka NIDV, Liga komunitních škol a zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Družby, Karviná

— Ludmila Večerková
Praxe školního psychologa v práci s třídními kolektivy
14:00 14:30

Psycholožka SPC Srdce Opava a Centrum inkluze, o.p.s.

— Kateřina Dobešová
Malá přestávka
14:30 14:45
Férová škola ve Vítkově, vzdělávání žáků s mentálním postižením v běžné škole
14:45 15:15

Ředitelka ZŠ a Gymnázium Vítkov

— Blanka Váňová
Jaké benefity přináší začleňování dětí s handicapem do běžného kolektivu
15:15 15:45
— Maminka začleněného žáka
Závěr a rozloučení
15:45 16:00
— Martina Čaputová

Organizátoři

Partneři

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Základní škola a gymnázium Vítkov

Komenského 754
749 01 Vítkov

Pořadatel