Všeobecné obchodní podmínky.

Registrační systém Conbri je pro pořadatele událostí i jejich návštěvníky transparentní službou. Níže najdete shrnutí nejdůležitějších podmínek, které potřebujeme k provozu naší služby za dodržení právních vztahů a zároveň lidského přístupu.

 1. Provozovatel Conbri neručí za případné vzniklé škody ať už používáním služby nebo její nedostupností. Zároveň je pouze prostředníkem mezi pořadatelem a registrovaným návštěvníkem události a nezodpovídá za události v systému Conbri vytvořené.
 2. Provozovatel Conbri i pořadatel události se zavazují, že nikdy neposkytnou data a osobní informace návštěvníků žádným třetím stranám a nebudou rozesílat spam.
 3. Provozovatel Conbri může návštěvníkovi i uživateli události zaslat informační a zákaznické emaily, nicméně pouze v nezbytné míře ke zkvalitňování naší služby.
 4. Poplatek za vytvoření události v systému Conbri se uživateli neúčtuje v případě, kdy se na jeho událost nepřihlásí žádný návštěvník. S námi nic neriskujete.
 5. Poplatek za registraci na událost pořadatele, který návštěvník zaplatí uživateli nebo provozovateli Conbri, není možné zpětně vymáhat v případě že se událost uskuteční. V případě zrušení událost je navrácená platba registrovanému návštěvníkovi snížena o poplatky třetím stranám (provozovatel Conbri, systém Paypal, banky atp.) a návštěvníkovi původní registrace zaniká.
 6. Pořadatel události se zavazuje vystavit registrovanému návštěvníkovi své události fakturu za placenou registraci, v případě že o ni návštěvník pořadatele sám požádá.
 7. Jako vstupenka může sloužit i úspěšné potvrzení registrace (systémem Conbri) na událost pořadatele pomocí elektronické pošty.

I. Podmínky použití Conbri


1. Úvodní ustanovení

1.a
Provozovatelem služby registračního systému Conbri na doméně www.conbri.com (dále jen „služba Conbri“ nebo „systém Conbri“) je Ing. Jonáš Krutil, IČO: 88181456, se sídlem Novoveská 829, Bystřice pod Hostýnem, 768 61 (dále jen „provozovatel Conbri“). Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran vznikající při uzavírání a ze smluv o poskytování služeb a ze smluv o prodeji (dále jen „smlouva o poskytování služeb“ a „smlouva o prodeji“) uzavřených mezi provozovatelem Conbri a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „pořadatel“, „návštěvník“ nebo společně „uživatel“). OP také upravují práva a povinnosti při využívání systému Conbri a další související právní vztahy. Uživatel se vstupem na webové stránky conbri.com zavazuje dodržovat tyto OP použití, stejně jako platné a obecně závazné právní předpisy České republiky.

1.b
Službou se rozumí služba Conbri umožňující uživateli:

 • vytvářet webové stránky událostí (konference, školení, semináře, kulturní, společenské, sportovní nebo jiné události)
 • spravovat jednotlivé registrace návštěvníků
 • prodej vstupenek/vstupného/registrací na událost

1.c
Smlouvou o prodeji se rozumí smlouva uzavíraná mezi pořadatelem a registrujícím se návštěvníkem události prostřednictvím webové stránky události vytvořené v conbri.com nebo mezi provozovatelem Conbri a uživatelem systému Conbri. Práva a povinnosti stran ze smlouvy o prodeji mohou zvlášť upravit OP pořadatele (zobrazené v rámci webové stránky události, v registračím formuláři).


2. Autorská a licenční práva

2.a
Služba Conbri je autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Provozovateli Conbri svědčí veškerá práva z licence dle autorského zákona k obsahu stránek jako celku. Provozovatel Conbri je rovněž na základě licence oprávněn užívat obsah systému Conbri, a to zejména fotografie, design, grafiku, loga, texty a další.
Jakoukoliv část obsahu systému Conbri nelze bez písemného souhlasu provozovatele Conbri použít pro jiné než soukromé účely. Obsah systému Conbri je zakázáno zveřejňovat, kopírovat, šířit dále a používat ke komerčním účelům bez předchozího výslovného a písemného souhlasu provozovatele Conbri. V případě porušení autorských práv se bude provozovatel Conbri domáhat náhrady škody a dalších nároků, které mu zaručuje český právní řád.


3. Způsob použití systému Conbri

3.a
Uživatel systému Conbri si je vědom a souhlasí že nebude zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu systému Conbri nebo jej jinak zneužívat, zasahovat do jeho používání ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv, zasílat na stránky www.conbri.com zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy, pokoušet se získat přístup k těm částem systému Conbri, které jsou vyloučeny z používání a přístupu veřejnosti, zejména pak ke zdrojovému kódu a šířit v systému Conbri a jeho obsahu zprávy či materiály porušující platné obecně závazné právní předpisy České republiky.


4. Omezení odpovědnosti Conbri

4.a
Ustanovení této sekce se nevztahuje na právní vztahy vyplývající z prodeje placených registrací prostřednictvím systému Conbri, jejichž úprava je obsažena ve Všeobecných obchodních podmínkách registrace (Obchodní podmínky pro prodej vstupného) uvedených níže v sekci II.

4.b
Jakýkoli obsah služby Conbri má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel Conbri neručí za správnost a úplnost informací. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací v systému Conbri, s výjimkou OP, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem Conbri a uživatelem.

 • Provozovatel Conbri neručí za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek www.conbri.com a v souvislosti s používáním systému Conbri.
 • Provozovatel Conbri může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět jakékoliv změny informací a obsahu v systému Conbri včetně událostí pořadatele.
 • Provozovatel Conbri také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím systému Conbri.
 • Provozovatel Conbri dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.conbri.com.

5. Uživatelský účet

5.a - Uživatelský účet pořadatele

 • Na základě registrace pořadatele provedené na webové stránce může pořadatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní na internetové adrese www.conbri.com. Ze svého uživatelského rozhraní může pořadatel vytvářet webovou stránku události, díky které v rámci registrací návštěvníků uzavírá s návštěvníky smlouvy o prodeji a může provádět správu svých osobních údajů v nastavení a profilu pořadatele (dále jen „uživatelský účet“).
 • Údaje uvedené v uživatelském účtu je pořadatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené pořadatelem v uživatelském účtu jsou provozovatelem Conbri považovány za správné a neodpovídá za jejich správnost.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (adresou elektronické pošty) a heslem. Pořadatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Conbri nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany pořadatele.
 • Conbri může uživateli znemožnit využívat uživatelský účet (a službu), a to zejména v případě, kdy pořadatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně OP).
 • Pořadatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Conbri, popř. třetích osob.
 • Conbri může uživateli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy pořadatel svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy pořadatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně OP).

5.a - Uživatelský účet návštěvníka

 • Osobní údaje návštěvník dobrovolně poskytuje za účelem úspěšného vytvoření registrace na událost v systému Conbri.
 • Provozovatel Conbri nepředává tyto infromace třetím osobám a údaje slouží pouze k přihlášení, registraci a správě profilu návštěvníka v systému Conbri.
 • Provozovatel Conbri neověřuje pravost poskytnutých údajů ze strany návštěvníka a svojí registrací návštěvník souhlasí se zpracováním dobrovolně poskytnutých osobních údajů provozovatelem Conbri za účelem vytvoření a správy registrace, profilu a obchodním sdělení pomocí elektronické pošty.

6. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

6.a
Pokud pořadatel nevytvoří v systému Conbri žádnou událost, kterou by využili návštěvníci k registraci na událost pořadatele, nebude provozovatel Conbri vymáhat po uživateli jakékoli finanční poplatky, i přesto že se do systému úspěšně registroval.

6.b
Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede pořadatel úspěšným odesláním svých registračních údajů v sekci registrace (dále jen „žádost o registraci“). Údaje uvedené pořadatelem v žádosti o registraci jsou pro účely OP považovány za správné a provozovatel Conbri neodpovídá za jejich správnost.

6.c
V návaznosti na doručení žádosti o registraci zašle systém Conbri na adresu elektronické pošty určené uživatelem v registračním formuláři odkaz pro aktivaci Conbri účtu pořadatele nebo potvrzení registrace návštěvníka. Po aktivaci účtu pořadatele, nebo registrací návštěvníka je smlouva o poskytování služeb uzavřena. Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel Conbri může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření. Také bere na vědomí, že provozovatel Conbri není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své smluvní či jiné povinnosti vůči provozovatel Conbri nebo jiných třetích stran.

 • Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí v plné výši pořadatel sám.
 • Předmětem smlouvy o poskytování služeb je používání služby Conbri za účelem vytvoření webové stránky události a případné uzavření smlouvy o prodeji (nákup/prodej placeného vstupného na událost pořadatele). Registrací účtu v systému Conbri uživatel souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování služeb.
 • Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti dnem jejího uzavření (registrace uživatele).
 • V případě, že pořadatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně OP) nebo z obecně závazných právních předpisů, může provozovatel Conbri smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení druhé smluvní straně. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.
 • Uživatel má právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.
 • Ukončením smlouvy o poskytování služeb nejsou dotčena práva a povinnosti ze smlouvy o prodeji.

7. Uzavření a odstoupení smlouvy o prodeji

7.a
Uživatelé (pořadatel, návštěvník události) berou na vědomí, že na uzavření smlouvy o prodeji není právní nárok. Uživatelé berou na vědomí, že provozovatel Conbri není pořadatelem žádné události, které jsou v systému Conbri vytvořené.

7.b
Uživatelé berou na vědomí, že práva a povinnosti ze smlouvy o prodeji vznikají návštěvníku přímo vůči pořadateli, přičemž provozovatel Conbri jako taktéž prodejce nepřebírá žádné závazky za jejich plnění pořadatelem.

7.c
Smlouva o prodeji nabývá účinnosti v momentě úspěšné registrace uživatele. Postup, jak vstupné zaplatit, je popsán v registračním emailu od systému Conbri a uživatel je povinen dodržet platební podmínky z toho vyplívající. Způsob platby za registraci si uživatel volí sám podle toho, která mu nejvíce vyhovuje. Jednotlivé ceny za registraci, vstupné i jejich cenové kategorie jsou uvedeny na webových stránkách u každé události.

 • Odstoupit od smlouvy o prodeji je možné pouze v případě zrušení události.
 • Vypořádání závazků (vracení vstupného) vyplývajících ze smlouvy o prodeji je blíže specifikováno v sekci II.

8. Rozsah poskytování a použití služby

 • Službu nemusí provozovatel Conbri poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně pořadatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí provozovatel Conbri poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
 • provozovatel Conbri se zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. V souvislosti s touto povinností může provozovatel Conbri provádět plánované i neplánované odstávky v poskytování služby za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny webových stránek, software nebo jiných počítačových programů.
 • Poskytování služby může provozovatel Conbri zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.
 • Pořadatel nesmí přeprodávat ani poskytovat službu třetí osobě.
 • Uživatelé nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání těchto služeb další klienty služby Conbri či jinak nepřiměřeně omezoval provozovatele Conbri.
 • Uživatelé nesmí při využívání služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení provozovatel Conbri, bezpečnost internetu či uživatelů internetu.

9. Odpovědnost provozovatele Conbri za vady služeb

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti provozovatele Conbri za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Uživatel svá práva vyplývající z odpovědnosti provozovatele Conbri za vady služeb uplatňuje u provozovatele Conbri písemně výhradně prostřednictvím kontaktních údajů provozovatele Conbri.


10. Ochrana osobních údajů uživatele

10.a
Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

10.b
Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, informace o předchozích objednávkách (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.c
Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem Conbri, a to pro účel vedení uživatelského účtu, pro účel uzavření smlouvy o prodeji a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících.

10.d
Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci a ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

10.e
Zpracováním osobních údajů uživatele může provozovatel Conbri pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje uživatele nebudou provozovatele Conbri bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám s výjimkou pořadatele či jiných osob poskytujících uživateli jako taktéž kupujícímu plnění.

10.f
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.g
Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má uživatel povinnost kontaktovat tým Conbri.

10.h
V případě, že by se uživatel domníval, že provozovatel Conbri nebo zpracovatel (10.e) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat provozovatele Conbri nebo zpracovatele o vysvětlení.
 • Požadovat, aby provozovatel Conbri nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel Conbri povinen tuto informaci předat. provozovatel Conbri má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Korespondence, obchodní sdělení a cookies

11.a
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování služeb nebo se smlouvou o prodeji musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Uživateli může být od provozovatele Conbri doručováno také prostřednictvím uživatelského účtu. V případě doručování elektronickou poštou je uživateli doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. Ustanovením č.11 není dotčeno ustanovení č.6 OP.

11.a
Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Conbri na adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele Conbri nebo pořadatele na adresu uživatele.

11.b
Uživatel souhlasí s případným ukládáním cookies. Cookies jsou malé soubory sloužící provozovateli Conbri k rozpoznání počítače uživatele při jeho komunikaci se systémem Conbri a k následnému využití některých funkcí webové stránky či služby. V případě, že je možné závazky provozovatele Conbri ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.
II. Obchodní podmínky pro prodej vstupného


1. Úvodní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele Conbri, pořadatele a návštěvníka při prodeji, nebo nákupu vstupného na události vytvořené prostřednictvím systému Conbri.
 • Kontaktovat provozovatele Conbri znamená kontaktovat oprávněnou osobu telefonicky na její konkrétní telefonní číslo či email, je-li známo, nebo na obecný telefon či email, uvedený v sekci Kontakt.
 • Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi registrovaným návštěvníkem placené události (dále jen „kupující“) a pořadatelem a kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním, pořadatelem a provozovatelem Conbri.
 • Provozovatel Conbri slouží pouze jako prostředník mezi kupujícím a pořadatelem události. Služba Conbri vytváří internetovou stránku události, která umožňuje v sekci registrace prodej vstupného na události pořadatele. Systém Conbri zajišťuje pouze samotnou internetovou prezentaci a registrační proces k propojení návštěvníka a pořadatele události.
 • Systém Conbri informuje pomocí elektronické pošty úspěšně registrovaného návštěvníka o způsobu platby za vstupné na událost pořadatele. Provozovatel Conbri zajišťuje pouze elektronický převod peněz kreditní kartou nebo za pomoci systému Paypal. Bankovní převod probíhá pouze mezi pořadatelem a návštěvníkem události. Provozovatel Conbri nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou bankovním převodem mezi kupujícím a pořadatelem.

2. Předmět smlouvy

 • Předmětem smlouvy je závazek Conbri zprostředkovat službu placené registrace, a závazek pořadatele umožnit kupujícímu vstup na událost pořadatele a to v množství osob kupujícím zaplacené a poskytnout mu služby z události vyplívající. Kupující se zavazuje uhradit poplatek za vstupné, pokud se chce události zůčastnit a požaduje úspěšné dokončení placené registrace.
 • Smlouva mezi pořadatelem a kupujícím je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.
 • Doručením potvrzení o úspěšném dokončení registrace jsou závazky provozovatele Conbri vyplývající ze smlouvy splněny. Pořadatel umožní kupujícímu vstup na svou událost a po jejím skončení jsou závazky pořadatele vyplývající ze smlouvy také splněny.

3. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k události, na níž je vstupné zakoupeno

 • Kupující bere na vědomí, že provozovatel Conbri není pořadatelem jednotlivých událostí, na které je možné zakoupit placené vstupné (dále jen „vstupenka“).
 • Jako vstupenka se rozumí i úspěšné potvrzení registrace (systémem Conbri) na událost pořadatele pomocí elektronické pošty.
 • Provozovatel Conbri zajišťuje prodej vstupenek kupujícím na jednotlivé události vždy jménem a na účet jejich pořadatele, a to na základě smluvního vztahu mezi provozovatelem Conbri a pořadatelem události. Nákupem vstupenky na událost vzniká právní vztah mezi kupujícím a pořadatelem této události. Provozovatel Conbri proto nenese žádnou odpovědnost za plnění povinností pořadatele události, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a pořadatelem události.
 • Provozovatel Conbri žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoli události anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu událostí nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv skutečnosti, k nimž by na událostech došlo či za jakékoliv skutečnosti, které by měly původ v konání či nekonání události. Provozovatel Conbri neodpovídá za žádné závazky pořadatele události. Dále Conbri neodpovídá za žádnou majetkovou či nemajetkovou újmu způsobenou kupujícímu či jiné osobě pořadatelem události, nebo která by vznikla kupujícímu nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s událostí pořadatele. Veškeré nároky kupujícího či třetích osob je třeba vždy uplatnit u pořadatele události.
 • Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená pořadatelem události. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání události.
 • Pořadatel každé události si vyhrazuje právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere kupující toto právo pořadatele na vědomí.

4. Postup při nákupu vstupenek a platební podmínky

 • Cena za každou vstupenku je uvedena u každé události jednotlivě. U každé události mohou být uvedeny též případné vedlejší poplatky spojené s nákupem vstupenky.
 • V případě nákupu vstupenky prostřednictvím systému Conbri je platba za vstupenku možná platební kartou, která umožňuje provádět nákupy platební kartou přes internet na účet Conbri. Nebo bankovním převodem na účet pořadatele události. Kupující bere na vědomí, že provozovatel Conbri nemůže ověřit transakce provedené v rámci převodu peněz za vstupné z účtu kupujícího na účet pořadatele a naopak.
 • Provozovatel Conbri nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.

5. Odstoupení od smlouvy

 • V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a pořadatelem nebo uživatelem a provozovatelem Conbri odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem události, poskytováno v určeném termínu.

6. Reklamační řád

Veškeré reklamace vstupenek zakoupených prostřednictvím systému Conbri se řídí těmito obchodními podmínkami a tímto reklamačním řádem. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

 • Obdrží-li kupující od pořadatele události fyzickou vstupenku, kupující nemá nárok na výměnu této vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada.
 • Provozovatel Conbri nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena fyzická nebo elektronická vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).
 • V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 1 dne po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat provozovatele Conbri a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit provozovateli Conbri jméno a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že Conbri zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena a nepůjde o případ uvedený výše tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil Conbri, že mu vstupenka nebyla doručena, ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno způsobem uvedeným níže.
  • Provozovatel Conbri se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním kace, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail,
  • V případě, že již došlo ke konání události, se Conbri zavazuje vrátit kupujícímu uhrazené vstupné snížen o poplatky třetím stranám (provozovatel Conbri, systém Paypal, banky atp.) a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení události, bude kupující, který provozovateli Conbri poskytl svůj kontakt (e-mail, telefon, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu pořadatelem vyrozuměn o tom, že události je zrušena. Provozovatel Conbri neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení události se zpožděním.

Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení události, bude Conbri vracet níže popsaným způsobem vstupné pouze do výše finančních prostředků, které provozovateli Conbri pořadatel poskytne. Těmito finančními prostředky se rozumí zejména finanční prostředky, které provozovatel Conbri obdržel od kupujících za prodej vstupenek, a které doposud nebyly převedeny pořadateli události. V části, v níž nebudou nároky kupujících uspokojeny, odpovídá kupujícímu výhradně pořadatel zrušené události a nikoliv provozovatel Conbri.

V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle tohoto reklamačního řádu, bude vstupné kupujícímu vráceno následujícím způsobem:

 • V případě elektronického nákupu vstupenky prostřednictvím stránek www.conbri.com bude vstupné vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, případně domluvy s provozovatelem Conbri platbou bankovním převodem na bankovní účet kupujícího.


Závěrečné ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění (20. 10. 2015) na internetových stránkách www.conbri.com.

 • Provozovatel Conbri si vyhrazuje právo kdykoliv znění těchto všeobecných podmínek změnit.
 • Veškerá ustanovení na této stránce a smluvní vztah mezi návštěvníkem, pořadatelem a provozovatelem Conbri se řídí českým právním řádem.
 • Pokud některé z ustanovení na této stránce je neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.